Sukhmani Sahib

Gaorhi Sukhmani M:5||
Slok
||
Ik Onkaar Satgur Parsaad ||
Aad Gur e nameh||
Jugad Gur e nameh||
Satgur e nameh||
Shri Gurdev e nameh||1||
Ashtpadi ||
Simarao simar simar sukh pavao||
Kal kalesh tan mahe mitavao||
Simrao jaas bisamber ekay||
Naam japat agnat anekay||
Bed Puran simrant sudhakhar||
Keeney Ran Naam ik aakhar||
Kinka ek jis jia bassavay||
Ta ki mehma gani n avay||
Kankhi ekay daras tuharo||
Nanak un sang mohe udharo||1||
Sukhmani sukh Amrit Prabh Naam||
Bhagat jana kay mn bisram||Rahao||
Prabh kay simran garabh n basay||
Prabh kay simran dookh jum nasay||
Prabh kay simran kaal paraharay||
Prabh kay simran dushman taray||
Prabh simrat kuchh biggan n lagay||
Prabh kay simran andin jagay||
Prabh kay simran bhao n biapay||
Prabh kay simran dukh n santapay||
Prabh kay simran Sadh kay sang||
Sarb nidhan Nanak Har rang||2||
Prabh kay simran ridh sidh nao nidh||
Prabh kay simran gyan dhyan tatt budh||
Prabh kay simran japp tapp pooja||
Prabh kay simran binsay dooja||
Prabh kay simran teerath isnanni||
Prabh kay simran dargah manni||
Prabh kay simran oye su bhala||
Prabh kay simran sufal fala||
Se simran jin aap simraye||
Nanak ta kay lagao paye||3||
Prabh ka simran sabh tey ucha||
Prabh ka simran udharey moocha||
Prabh kay simran trishna bujhay||
Prabh kay simran sabh kichh sujhay||
Prabh kay simran nahi jum trasha||
Prabh kay simran pooran assa||
Prabh kay simran mn ki mal jaye||
Amrit Naam rid mahe samaye||
Prabh ji baseh Sadh ki rasna||
Nanak jan ka daasan dasna||4||
Prabh kao simreh se dhanvantey||
Prabh kao simreh se patvantey||
Prabh kao simreh se jan parvaan||
Prabh kao simreh se purakh pardhan||
Prabh kao simreh se bemuhtajey||
Prabh kao simreh se sarb ke rajey||
Prabh kao simreh se sukhvasi||
Prabh kao simreh sada abinashi||
Simran te lagey jin aap dyala||
Nanak jan ki mangay ravala||5||
Prabh kao simreh se parupakari||
Prabh kao simreh tin sad balihari||
Prabhkao simreh se mukh suhavey||
Prabh kao simreh tin sookh bihavay||
Prabh kao simreh ten aatam jaata||
Prabh kao simreh tin nirmal reeta||
Prabhkao simreh tin anad ghanerey||
Prabh kao simreh baseh Har nerey||
Sant kirpa te andin jaag||
Nanak simran pooray bhag||6||
Prabhkay simran kaaraj pooray||
Prabh kay simran kabahu jhooray||
Prah kay simranhar gun bani||
Prabh kay simran sehaj samani||
Prabh kay simran nihchal aasan||
Prabhkay simran kamal bigasan||
Prabha kay simran anhad jhunkar||
Prabh kay simran ka ant n paar||
Simreh se jan jin kao Prabh maya||
Nanak tin jan sarani paya||7||
Har simran kar Bhagat pargataye||
Har simran lag bed upaye||
Har simran bhaye sidh jati datey||
Har simran neech chahu kunt jatey||
Har simran dhari sabh dharna||
Simar simar Har kaaran karna||
Har simran kio sagal akara||
Har simran meh aap Nirankara||
Kar kirpa jis aap bujhaiya||
Nanak Gurmukh Har simran tin paya||8||1||
Slok||
Deen dard dukh bhanjna ghatghat nath anath||
Sharan tumari ayao Nanak key Prabh sath||1||
Ashtpadi||
Jeh maat pitta sutt meet n bhayi||
Mn ooha Naam teray sang sahayi||
Jeh maha bhaiyan doot jum dalay||
Teh keval Naam sang teray chalay||
Jeh mushkal hovay att bhari||
Har ko Naam khin mahey udhari||
Anik punahcharan karat nahi taray||
Har ko Naam kot paap parharay||
Gurmukh Naam japaho mn meray||
Nanak pavahu sookh ghaneray||1||
Sagal shrishti ko raja dukhiya||
Har ka Naam japat hoye sukhiya||
Lakh karori bandhan paray||
Har ka Naam japat nistaray||
Anik maya rang tikh n bujhavay||
Har ka Naam japat aaghavay||
Jih marag ih jaat ikela||
Teh Har Naam sang hot suhela||
Aisa Naam mn sada dhiaiye||
Nanak Gurmukh paramgat paiye||2||
Chhootat nahi kot lakh bahi||
Naam japat teh paar parahi||
Anik bighan jeh aye sangharay||
Har na Naam tatkaal udhary||
Anik jon janamay mar jaam||
Naam japat pavay bishram||
Hao maila mal kabahu n dhovay||
Har ka Naam kot paap khovay||
Aisa Naam japaho mn rang||
Nanak payie Sadh ke sang||3||
Jih marag ke ganey jahey n kosa||
Har ka Naam uha sang tosa||
Jih paiday maha andh gubara||
Har ka Naam sang ujiaara||
Jaha Panth tera ko n sianu||
Har ka Naam teh naal pachhanu||
Jeh maha bhaiyan tapat baho gham||
Teh Har ke Naam ki tum ooper chham||
Jaha trikha mn tujh akarakhay||
Teh Nanak Har Har amrit barkhay||4||
Bhagat jana ki bartan naam||
Sant jana kay mn bisram||
Har ka Naam daas ki ot||
Har kay Naam udharey jan kot||
Har jus karat Sant din raat||
Har Har aokhadh Sadh kamaat||
Harjan kay Har Naam nidhan||
Parbaraham jan keeno daan||
Mn tan rang ratey rang ekay||
Nanak jan kay birat bibekay||5||
Har ka Naam jan kao mukat jugat||
Har kay Naam jan kao tripat bhugat||
Har ka Naam jan ka roop rang||
Har Naam japat kab paray n bhang||
Har ka Naam jan ki vadiayi||
Har kay Naam jan sobha payi||
Har ka Naam jan kao bhog jog||
Har Naam japat kachh nahi biog||
Jan rata Har Naam ki seva||
Nanak poojay Har Har deva||6||
Har Har jan kay maal khajeena||
Har dhan jan kao aap Prabh deena||
Har Har jan kay ot satani||
Har partap jan avar n jani||
Ot pot jan Har ras ratey||
Sunn samadh Naam ras matey||
Aath pehar jan Har Har japay||
Har ka Bhagat pargat nahi chhapay||
Har ki Bhagat mukat baho karey||
Nanak jan sang ketey tarey||7||
Paarjat ihu Har ko Naam ||
Kaamdhen Har Har gun gaam||
Sabh te uttam Har ki katha||
Naam sunnat dard dukh latha||
Naam ki mehma Sant rid vassay||
Sant partap durat sabh nassay||
Sant ka sang vadabhagi payie||
Sant ki seva Har Naam dhiaiye||
Naam tull kachh avar n hoye||
Nanak Gurmukh Naam pavay jan koye||8||2||
Slok||
Baho shashtar  baho simriti pekhey sarb dhadhol ||
Poojas nahi Har Harey Nanak Naam amol ||
Ashtpadi||

Jaap taap gyan sabh dhyan||
Khat shashtar simrat vakhiyan||
Jog abhiyas karam Dharam kirya||
Sagal tyag ban madhey phirya||
Anik parkaar kiye baho jatna||
Punn daan homey baho ratna||
Sareer kataye homay kar rati||
Varat nem karay baho bhati||
Nahi tul Ram Naam bichar||
Nanak Gurmukh Naam jappiye ik baar||1||
Nao khand Prithmiphiray chir jeevay||
Maha udass tapisar theevay||
Agan mahey homat pran||
Kanik asav haivar bhoom daan||
Nioli karam karay baho aasan||
Jain marag sanjam att sadhan||
Nimakh nimakh kar sareer katavay||
Tao bhi haomay mail n javay||
Har key Naam samsar kuchh nahi||
Nanak Gurmukh Naam jappat gatt pahi||2||
Mn kamna teerath deh chhootay||
Garab guman n mn tey hutay||
Soch karay dinas aur raat||
Mn ki mail n tan tey jaat||
Is dehi kao baho sadhna karay||
Mn te kabahu n bikhia tray||
Jal dhovay baho deh aneet||
Sudh kaha hoye kachi bheet||
Mn Har ke Naam ki mehma ooch||
Nanak Naam udharey pattit baho mooch||3||
Bahut syanap jum ka bhao biapay||
Anik jatan kar trishan n dhrapay||
Bhekh anek agan nahi bujhay||
Kot upaav dargah nahi sijhay||
Chhutas nahi oobh paiyal||
Mohey biapeh maya jaal||
Avar kartoot sagali jum danay||
Govind bhajan bin til nahi manay||
Har ka Naam japat dukh jaye||
Nanak bolay sehaj subhaye||4||
Char padarath je ko magay||
Sadh jana ki seva lagay||
Je ko apana dookh mitavay||
Har Har Naam ridday sad gavay||
Je ko apani sobha loray||
Sadh sang ih haomay chhoray||
Je ko janam maran te daray||
Sadh jana ki sharni paray||
Jis jan kao Prabh darsh pyasa||
Nanak ta kay bal bal jasa||5||
Sagal Purakh meh Purakh pardhan||
Sadh sang ja ka mitay abhiman||
Aapas kao jo janay neecha||
Soau ganiay sabh te oocha||
Ja ka mn hoye sagal ke reena||
Har Har Naam tin ghat ghat cheena||
Mn apaney te bura mitana||
Pekhay sagal shrishti sajna||
Sookh dookh jan sum drishteta||
Nanak paap punn nahi lepa||6||
Nirdhan kao dahn tero nao||
Nithavey kao nao terro thao||
Nimaney kao Prabh tero maan||
Sagal ghata kao devaho daan||
Karan karavanhar soami||
Sagal ghata ke antaryami||
Apani gat mit janho aapey||
AApan sang aap Prabh ratey||
Tumari ustatt tum te hoye||
Nanak avar n janus koye||7||
Sarb Dharam meh shresht Dharam||
Har ko Naam jup nirmal karam||
Sagal kiriya meh ootam kiriya||
Sadh sangsurmatt hiriya||
Sagal udam meh udam bhala||
Har ka Naam japoh jia sada||
Sagal bani meh amrit bani||
Har ko jus sun rasan bakhani||
Sagal than te oh uttam than||
Nanak jih ghat vassay Har Naam||8||3||
Slok||
Nirguniar iyanian so Prabh sada samaal||
Jin kiya tis cheet rakh Nanak nibahi naal||
Ashtpadi||

Ramieya ke gun chet parani||
Kavan mool te kavan drishtani||
Jin tu saaj savar sigariya||
Garabh agan mahe jineh ubariya||
Baar bivsatha tujheh pyaray doodh||
Bhar joban bhojan sukh soodh||
Biradh bhaya oopar saak sain||
Mukh apaiyo baith kao dain||
Ih nirgun gun kachhu n bujhay||
Bakhash leho tao Nanak sijhay||1||
Jih parsaad dhar ooper sukh baseh||
Sut bharaat meet banita sang husseh||
Jih parsaad peeveh seetal jala||
Sukhdayi pavan paavak amula||
Jih parsaad bhogeh sabh rassa||
Sagal samagari sang sath bassa||
Deeney hasat paav karan netar rasna||
Tiseh tyag avar sang rachna ||
Aise dokh moorh andh biapey||
Nanak kaadh leho Prabh aapey||2||
Aad ant jo rakhanhar||
Tis sio preet n karay gavar||
Ja ki seva nav nidh pavay||
Ta sio moorha mn nahi lavay||
Jo thakur sad sada hajoorey||
Ta kao andha jannat doorey||
Ja ki tehal pavay dargah maan||
Tiseh bisaray mugadh ajaan||
Sada sada ihu bhoolanhar||
Nanak rakhanhar apaar||3||
Ratan tyag kaodi sang rachay||
Sach chhod jhooth sang machay||
Jo chhadna su asthir kar manay||
Jo hovan so door paranay||
Chhod jaye tis ka saram karay||
Sang sahayi tis parahary||
Chandan lep uttaray dhoye||
Gardhab preet bhasam sang hoye||
Andh koop meh pattit bikral||
Nanak kaadh leho Prabh dayal ||4||
Karttot passu ki manash jaat||
Lok pachara karey din raat||
Bahar bhekh antar mal maya||
Chhapas nahi kuchh karey chhapaiya||
Bahar gyan dhyan issnan||
Antar biapay lobh suan||
Antar agan bahar tan suah||
Gal pathar kaise taray athah||
Ja kay antar basay Prabh aap ||
Nanak te jan sehaj samaat||5||
Sun andha kaise marag pavay||
Kar geh lehu orh nibhavay||
Kaha bujharat bujhay dora||
Nis kahiay tao samajhay bhora||
Kaha bisanpad gavay gung||
Jatan karay tao bhi sur bhang||
Kah pingal parbat par bhavan||
Nahi hot ooha us gavan||
Kartar karuna may deen benati karay||
Nanak tumari kirpa taray||6||
Sang suhayi su avay n cheet||
Jo bairayi ta sio preet||
Balooya ke grih bheetar bassay||
Anad kel maya rang rassay||
Drirh kar manay maneh parteet||
Kaal n avay mhoorhey cheet||
Bair birodh kaam krodh moh||
Jhooth bikar maha lobh dharoh||
Iyahu jugat bihaney kayi janam||
Nanak raakh lehu aapn kar karam||7||
Tu thakur tum peh ardaas||
Jio pind sabh teri rass||
Tum maat pitta hum barik tere||
Tumari kirpa meh sookh ghanere||
Koye n janey tumra ant||
oochey te oocha Bhagwant||
Sagal samagari tumaray sootar dhari||
Tum se hoye su agyakari||
Tumari gatt mitt tumahi jani||
Nanak dass sada kurbani||8||4||
Slok||
Denhaar Prabh chhod ke lageh aan suaye||
Nanak kahu n sijhayei bin navay patt jaye||1||
Ashtpadi ||
Dus bastu le pachhay pavay||
Ek basat karan bikhot gavavay||
Ek bhi n de dus bhi hir lay||
Tao moorha kaho kaha karey
Jis Thakur sio nahi chara||
Ta kao keejay sad namsakara||
Ja kay mn laga Prabh meetha||
Sarb sookh tahu mn vootha||
Jis jan apna hukam manaya||
Sarb thok Nanak tin paya||1||
Aganat saah apani de raas||
Khat peet bartay anad ulaas||
Apuni amaan kacchu bahur saah ley||
Agyani mn ros karey||
Apani parteet aap hi khovay||
Bahur us ka visvaas n hovay||
Jis ki bassat tis agay rakhay||
Prabh ki agya manay mathay||
Us te chaogan karay nihaal ||
Nanak Sahib sada dayal ||2||
Anik bhat maya ke het||
Sarpar hovat jaan anet||
Birakh ki chhaya sio rang lavay||
Oh binsay oh mn pachhotavay||
Jo deesay so chalanhaar||
Lappat raheo teh andh andhaar||
Bataayu sio jo lavay neh||
Ta kao hath n avay keh||
Mn Har ke Naam ki preet sukhdayi||
Kar kirpa Nanak aap laye layi||3||
Mithiya tan dhan kutamb subaiya||
Mithiya haomay mamata maya||
Mithiya raj joban dhan maal||
Maithiya kaam krodh bikraal||
Mithiya rath hasati assav bastara||
Mithiya rang sang maya pekh hasta||
Mithiya dhroh moh abhimaan||
Mithiya aapas uppar karat gumaan||
Asthir Bhagat Sadh ki sharan||
Nanak jup jup jivay Har ke charan||4||
Mithiya  sarvan par ninda suneh||
Mithiya hasat par darab kao hireh||
Mithiya netar pekhat par tria roopad||
Mithiya rasna bhojan ann savaad||
Mithiya charan par bikaar kao dhaveh||
Mithiya mn par lobh lubhaveh||
Mithiya tan nahi par upkara||
Mithiya baas let bikara||
Bin bujhay mithiya sabh bhaye||
Safal deh Nanak Har Har Naam laye||5||
Birthi saakat ki aarja||
Saach bina keh hovat soocha||
Birtha Naam bina tan andh||
Mukh avatt ta kay durgandh||
Bin simran din rain birtha bihaye||
Megh bina jio kheti jaye||
Gobind bhajan bin birthey sabh kaam||
JIo kirpan ke nirarath daam||
Dhan dhan te jan jih ghat bassiyo Har Nao||
Nanak ta kay bal bal jao||6||
Rehat avar kuchh avar kamavat||
Mn nahi preet mukhaho gandh laavat||
Jaananhar Prabhoo parbeen||
Bahar bhekh n kahu bheen||
Avar updeshey aap n karya||
Aavat jaavat janmay maray||
Jis kay antar bassay Nirankaar||
Tis ki seekh taray sansaar||
Jo tum bhanay tin Prabh jaata||
Nanak un jan charan prata||7||
Karao benti Parbaraham sabh janay||
Apna kiya aapeh manay||
Apeh aap aape karat nibera||
Kisay door janavat kisay bujhavat nerra||
Upaav siyanap sagal te rehat||
Sabh kuchh janay Aatam ki rehat||
Jis bhavay tis laye larh laaye||
Than dhanantar rahya samaye||
So sevak jis kirpa kari||
Nimakh nimakh jap Nanak Hari||8||5||
Slok||
Kaam krodh aur lobh moh binis jaye ahanmev||
Nanak Prabh sarnagati kar parsaad Gurdev||1||
Ashtpadi||
Jih parsaad chhatih amrit khayeh||
Tis Thakur kao rakh mn maheh||
Jih parsaad sugandhat tan laveh||
Tis kao simrat parmgatt paveh||
Jih parsaad basseh sukh Mander||
Tisseh dhiaye sada mn ander||
Jih parsaad grih sang sukh bassana||
Aath pehar simrahu tiss rasna||
Jih parsaad rang ras bhog||
Nanak sada dhiaiye dhiavan jog||1||
Jih parsaad paat patamber hadhaveh||
Tiseh tyag kat avar lubhaveh||
Jih parsaad sukh sej soiejay||
Mn aath pehar ta ka jas gavijay||
Jih parsaad tujh sabh kao manay||
Mukh ta ko jas rasan bakhanay||
Jih parsaad tero rehta Dharam||
Mn sada dhiaey keval Parbaraham||
Prabh ji jappat dargah maan paveh||
Nanak patt seti ghar javay||2||
Jih parsaad aarog kanchan dehi||
Liv lavahu tis Ram sanehi||
Jih parsaad tera ohla rehat||
Mn sukh pavahu Har Har jas kehat||
Jih parsaad tere sagal chhidar dhakay||
Mn sarani par Thakur Prabh ta kay||
Jih parsaad tujh ko n pahuchay||
Mn saas saas simroh Prabh oochay||
Jih parsaad payi durlabh deh||
Nanak ta ki Bhagat kareh||3||
Jih parsaad abhukhan pehreejay||
Mn tis simrat kio alass kijay||
Jih parsaad assav hassat asvari||
Mn tis Prabh kao kabahu n bissari||
Jih parsaad baag milakh dhana||
Rakh proye Prabh apuney manna||
Jin teri mn bannat banayi||
Oothatt baithatt sad tiseh dhiayi||
Tisseh dhiaye jo ek alakhay||
Iha ooha Nanak teri rakhay||4||
Jih parsaad kareh punn baho daan||
Mn aath pehar kar tiss ka dhyan||
Jih Parsaad tu aachar biohari||
Tiss Prabh kao saas saas chitari||
Jih parsaad tera sunder roop||
So Prabh simroh sada anoop||
Jih parsaad teri neeki jaat||
So Prabh simmer sada din raat||
Jih parsaad teri patt rahey||
Gurparsaad nanak jas kahay||5||
Jih parsaad suneh karan naad||
Jih parsaad pekheh bismaad||
Jih parsaad boleh amrit rasna ||
Jih parsaad sukh sehajey basna||
Jih parsaad hasat kar chaleh||
Jih parsaad sampooran phaleh||
Jih parsaad paramgat paveh||
Jih parsaad sukh sehaj samaveh||
Aisa Prabh tyag avar kat lagaho||
Gurparsaad Nanak mn jagaho||6||
Jih parsaad tu pargat ||
Tiss Prabh kao mool n manaho bissar||
Jih parsaad tera partaap||
Re mn moorh tu ta kao jaap||
Jih parsaad tere kaaraj poorey||
Tisseh jaan mn sada hajoorey||
Jih parsaad tu pavay saach||
Re mn mere tu ta sio raach||
Jih parsaad sabh ki gatt hoye||
Nanak jaap japay japp soye||7||
Aap japaye jappay so nao||
Aap gavaye su Har gun gayo||
Prabh kirpa te hoye pargaas||
Prabh daya te kamal bigaas||
Prabh suparsunn basay mn soye||
Prabh daya te matt uttam hoye||
Sarb nidhan Prabh teri mayea||
Aapahu kachhu n kinhu laiya||
Jitt jitt lavahu titt lageh Har nath||
Nanak in kay kachhu n hath||8||6||
Slok||
Agam agadh Parbaraham soye jo jo kahay su mukta hoye||
Sun meeta Nanak binvanta Sadh jana ki acharaj katha||1||
Ashtpadi||
Sadh kay sang mukh ujjal hot||
Sadhsang mall sagali khot||
Sadh kay sang mittay abhiman||
Sadh kay sang pargattay sugyan||
Sadh kay sang bujhay Prabh nera||
Sadhsang sabh hot nibera||
Sadh kay sang paye Naam ratan||
Sadh kay sang ek uppar jattan||
Sadh ki mehma barnay kaun parani||
Nanak Sadh ki sobha Prabh mahey samani||1||
Sadh kay sang agochar milay||
Sadh kay sang sada parfullay||
Sadh kay sangaveh bass pancha||
Sadh sang amrit ras bhuncha||
Sadh sang hoye sabh ki ren||
Sadh kay sang manohar ben||
Sadh kay sang n katahu dhavay||
Sadhsang asthit mn pavay||
Sadh kay sang maya te bhin||
Sadh sang Nanak Prabh suparsunn||2||
Sadhsang dushman sabh meet||
Sadh kay sang maha puneet||
Sadhsang kis sio nahi bair||
Sadh kay sang n beega pair||
Sadh kay sang nahi ko manda||
Sadhsang janay Parmananda||
Sadh kay sang nahi hao taap||
Sadh kay sang tajay sabhaap||
Apey janay Sadh bagayi||
Nanak Sadh Prabh ban aayi||3||
Sadh kay sang n kabahu dhavay||
Sadh kay sang sada sukh pavay||
Sadh sang bassat agochar lahay||
Sadh kay sang ajjar sahay||
Sadj kay sang bassay than oochay||
Sadh kay sang mehal pahuchay||
Sadh kay sang drirhay sabh Dharam||
Sadh kay sang keval Parbaraham||
Sadh kay sang paye Naam nidhan||
Nanak Sadhu kay kurbaan||4||
Sadh kay sang sabh kul udharay||
Sadhsang saajan meet kutamb nistaray||
Sadhu kay sang so dhan pavay||
Jis dhan te sabh ko varsavay||
Sadhsang Dharamraye karey seva||
Sadhu kay sang sobha surdeva||
Sadhu kay sang paap palayen||
Sahdsang amrit gun gayen||
Sadh kay sang sarabh than gum||
Nanak Sadh kay sang saffal Janam||5||
Sadh kay sang n kachhu ghal||
Darshan bhettat hot nihaal||
Sadh kay sang kalookhat haray||
Sadh ka sang narak parharay||
Sadh kay sang iha ooha suhela||
Sadhsang bichharat Har mela||
Jo icchay soyi phal pavay||
Sadh kay sang n birtha javay||
Parbaraham Sadh ridh bassay||
Nanak udharay Sadh sun rassay||6||
Sadh kay sang sunao Har nao||
Sadh sang Har kay gun gao||
Sadh kay sang n mn te bissaray||
Sadh sang sarpar nisstaray||
Sadh kay sang lagay Prabh meetha||
Sadhu kay sang ghat ghat deetha||
Sadh sang bhaye agyakari||
Sadhsang gatt bhayi hamari||
Sadh kay sang mittay sabh rog||
Nanak sadh bhetey sanjog||7||
Sadh ka mehma bed n njaneh||
Jeta suneh teta bakhiyaney||
Sadh ki uppama tiho gunte door||
Sadh ki uppama rahi bharpoor||
Sadh ki sobha ka nahi ant||
Sadh ki sobha sada beant||
Sadh ki sobha ooch te oochi||
Sadh ki sobha mooch te moochi||
Sadh ki sobha Sadh ban aayi||
Nanak Sadh Prabh bhed n bhayi||8||7||
Slok||
Mn sacha mukh sacha soye avar n pekhay ekass bin koye||
Nanak ih lachhan Baraham Gyani hoye||1||
Ashtpadi||
Braham Gyani sada nirlep||
Jaisey jal meh kamal alep||
Braham Gyani sada nirdokh||
Jaisey soor sarb kao sokh||
Braham Gyani kay drishat samaan||
Jaisey raj rank kao lagay tul pavaan||
Braham Gyani kay dheeraj ek||
JIo basudha kaou khoday kaou chandan lep||
Braham Gyani ka ihay gunao||
Nanak jio paavak ka sehaj subhao||1||
Brahm Gyani nirmal te nirmala||
Jaisey mail n lagay jala||
Braham Gyani kay mn pargass||
Jaisey dhar uppar akash||
Braham Gyani kay mittar shattar samaan||
Brahan Gyani kay nahi abhiman||
Braham Gyani ooch te oocha||
Mn apna hai sabh te neecha||
Braham Gyani se jan bhaye||
Nanak jin Prabh aap karey||2||
Braham Gyani sagal ki reena||
aatam ras Braham Gyani cheena||
Braham Gyani ki sabhupper mayea||
Braham Gyani te kuchh bura n bhayea||
Braham Gyani sada samadarsi||
Braham Gyani ki drishti amrit barsi||
braham Gyani bandhan te mukta||
Braham Gyani ki nirmal jugta||
Braham Gyani ka bhojan gyan||
Nanak Braham Gyani ka Braham dhyan||3||
Braham Gyani ek oopar aas||
Braham Gyani ka nahi binaas||
Braham Gyani kay gareebi samaha||
Braham Gyani par upkaar umaha||
Braham Gyani kay nahi dhandha||
BrahamGyani lay dhavat bandha||
Baraham Gyani kay hoye su bhala||
Braham Gyani sufal fala||
Braham Gyani sang sagal udhar||
Nanak Braham Gyani jappay sagal sansar||4||
Braham Gyani kay ekay rang ||
Baraham Gyani kay bassay Prabh sang||
Braham Gyani kay naam aadhar ||
Braham Gyani kay Naam parvaar||
Braham Gyani sada sad jagat||
Braham Gyani ahan budh tyagat||
Braham Gyani kay mn parmanand||
Braham Gyani kay ghar sada anand||
Braham Gyani sukh sehaj nivaas||
Nanak Braham Gyani ka nahi binaas||5||
Braham Gyani Braham ka beta||
Braham Gyani ek sang heta||
Braham Gyani kay hoye achint||
Braham Gyani ka nirmal mant||
Braham Gyani jis karay Prabh aap||
Braham Gyani ka badd partaap||
Braham Gyani ka darash badbhagi payie||
Braham Gyani kao bal bal jayie||
Braham Gyani kao khojeh Maheshar||
Nanak Braham Gyani aap Parmeshar||6||
Braham Gayni ki keemat nahe||
Braham Gyani kay sagal mn mahe||
Braham Gyani ka kaono janay bhed||
Braham Gyani kao sada adesh||
Braham Gyani ka katheya na jaye adhakhar||
Braham Gyani sarb ka Thakur||
Braham Gyani ki mitt kaono baklhanay||
Braham Gyani ki gatt Braham Gyani janay||
Braham Gyani ka ant na paar||
Nanak Braham Gyani kao sada namaskar||7||
Braham Gyani sabh shrishti ka karta||
Braham Gyani sad jeevay nahi marta||
Braham Gyani mukat jugat jia ka data||
Braham Gyani pooran Purakh bidhata||
Braham Gyani anath ka nath||
Braham Gyani ka sabh upper hath||
Braham Gyani ka sagal akaar||
Braham Gyani aap Nirankaar||
Braham Gyani ki sobha Braham Gyani bani||
Nanak Braham Gyani sarb ka dhani||8||8||
Slok||
Ur dharay jo antar Naam Sarb may pekhay Bhagwan||
Nimakh nimakh Thakur namaskaray Nanak oh aparas sagal nistaray||1||
Ashtpadi||
Mithiya nahi rasna paras||
Mn meh preet niranjan daras||
Par tria roop n pekhay netar||
Sadh ki tehal Sant sang het||
Karan n sunay kahu ki ninda ||
Sabh te janay aapas kao manda||
Gurparsaad bikhiya parharay||
Mn ki baasana mn tey taray||
Inderi jitt panch dokh te rehat||
Nanak kot madhey ko aisa aparas||1||
Baisano so jis ooper suparsunn||
Bissan ki maya te hoye bhinn||
Karam karat hovay nihkaram||
Tiss baisano ka nirmal Dharam||
Kahu phal ki ichha nahi bachhay||
Keval Bhagat keeertan sang rachay||
Mn tan antar simran Gopal||
Sabh upper hovat kirpal||
Aap drirhey avareh Naam japavay||
Nanak oh baisano parmgat pavay||2||
Bhagaoti Bhagwant Bhagat ka rang||
Sagal tyagey dushat ka sang||
Mn te binsay sagla bharam||
Kar poojay sagal Parbaraham||
Sadh sang paapa mall khovay||
Tiss bhagaoti ki maat uttam hovay||
Bhagwant ki tehal karo nitt neet||
Mn tan arapay bissan preet||
Har key charan hirdday bassavay||
Nanak aisa Bhagaoti Bhagwant ko pavay||3||
So Pandit jo mn parbodhay||
Ram Naam aatam meh sodhay||
Ram Naam saar ras peevay||
Us Pandit kay updesh jug jeevay||
Har ki katha hirdday bassavay||
So Pandit phir jone n aavay||
Bed Puran simrat boojhay mool||
Sookham meh janay asthool ||
Chaho varna kao de updesh||
Nanak us Pandit kao sada adesh||4||
Beej mantar sarb ko gyan||
Chaho varna meh jappay kaou Naam||
Jo jo jappay tiss ki gatt hoye||
Sadh sang pavay jan koye||
Kar kirpa antar ur dharay||
Puss Pret mughad pathar kao taray||
Sarb rog ka aokhaad Naam||
Kalyan roop mangal gun gaam||
Kahu juggat kitay n payiay Dharam||
Nanak tiss milay jis likhiya dhur karam|5||
Jis kay mn Prabraham ka nivas||
Tis ka Naam satt Ramdaas||
Aatam Ram tis nadari aya||
Daas dasntan bhaye tin paya||
Sada nikkat nikkat Har jaan||
So daas dargah parvaan||
Appaney daas kao aap kirpa karay||
Tiss daas kao sabh sojhi paray||
Sagal sang aatam udaas||
Aisi juggat Nanak Ramdaas||6||
Prabh ki agya aatam hittavay||
Jeevan mukkat saou kahavay||
Taisa harakh taisa us sog||
Sada anand teh nahi bioag||
Taisa suvaran taisi us matti||
Taisa amrit tiasi bikh khati||
Taisa maan taisa abhimaan||
Taisa rank taisa raajan||
Jo vartaey sayi juggat||
Nanak oh Purakh kahiye jeevan mukkat||7||
Parbraham key sagaley thao||
Jitt jitt ghar rakhey taisa tinn nao||
Apey karan karavan jog||
Prabh bhavay soyi phun hog||
Passariyo aap hoye anat trang||
Lakhey n jahey Parbraham key rang||
Jaisi matt de taisa pargaas||
Parbraham karta abinaas||
Sada sada sada dayal||
Simmar simmar Nanak bhaye nihaal||8||9||
Slok||
Usttat kareh anek jan ant na paravaar||
Nanak rachna Prabh rachi bahu bidh anik parkaar||1||
Ashtpadi||
Kayi kot hoye poojari||
Kayi kot achar biohari||
Kayi kot bhaye teerath vasi||
Kayi kot ban bharmeh udassi||
Kayi kot Bed key sarotey||
Kayi kot tappisar hotey||
Kayi kot aatam dhyan dhareh||
Kayi kot kab kaab bichareh||
Kayi kot navtan Naam dhiaveh||
Nanak kartey ka ant n paveh||1||
Kayi kot bhaye abhimaani||
Kayi kot andh agyani||
Kayi kot kirpan kathor||
Kayi kot abhig aatam nikor||
Kayi kot par darb kao hiraheh||
Kayi kot par dookhna kareh||
Kayi kot maya saram mahey||
Kayi kot pardesh bharameh||
Jitt jitt lavahu titt titt lagana||
Nanak Kartey ki janay Karta rachna||2||
Kayi kot sidh jati jogi||
Kayi kot rajey ras bhogi||
Kayi kot pankhi sarap upaye||
Kayi kot paathar birakh nippjaye||
Kayi kot pavan pani baisantar||
Kayi kot desh bhoo mandal ||
Kayi kot sassiyar soor nakhattar||
Kayi kot Dev Danav Inder sir chhattar||
Sagal samagari appanay soot dharay||
Nanak jis jis bhavay tis tis nistaray||3||
Kayi kot raajas taamas saakat||
Kayi kot Bed Puran Simrat sur saasat||
Kayi kot kiye ratan samund||
Kayi kot nana parkaar jant||
kayi kot kiye chir jeevey||
Kayikot giri mer suvaran theevey||
Kayi kot jakkh kinnar pisaach||
Kayi kot bhoot pret sookar mrigach||
Sabh te nere sabhahu te door||
Nanak aap alippat reha bharpoor||4||
Kayi kot pataal ke vassi||
Kayi kot narak surag nivasi||
Kayi kot janameh maraheh||
Kayi kot baho joni phireh||
Kayi kot bhaithat hi khayeh||
Kayi kot ghaleh thakk paheh||
Kayi kot kiye dhanvant||
Kayi kot maya meh chint||
Jeh jeh bhana teh teh rakhey||
Nanak sabh kichh Prabhkay hathay||5||
Kayi kot bhaye bairagi||
Ram Naam sang tinn liv laagi||
Kayi kot Prabh kao khojantey||
Aatam meh Parbraham lahantey||
Kayi kot darshan Prabh pyas||
Tinn kao mileo Prabh abhinaas||
Kayi kot mageh Satt sang||
Parbraham tinn laaga rang||
Jinn kao hoye aap suparssan||
Nanak te jan sada dhan dhan||6||
Kayi kot khani aur khand||
Kayi lot Akash Brahamand||
Kayi kot hoye Avtaar||
kayi juggat keeno bisthar||
Kayi baar passariyo pasaar||
Sada sada ikk ekankaar||
Kayi kot keeney baho bhaat||
Prabh te hoye Prabh maheh samaat||
Ta ka ant n janay koye||
Aapey aap Nanak Prabh soye||7||
Kayi kot Parbraham ke dass||
Tinn hovat aatam pargass||
Kayi kot tatt ke betey||
Sada nihareh eko netarey||
Kayi kot Naam ras peeveh||
Amar bhaye sad sad hi jeeveh||
Kayi kot Naam gun gaveh||
Aatam ras sukh sehaj samaveh||
Appaney jan kao saas saas samarey||
Nanak oye Parmeshar ke pyare||8||10||
Slok||
Karan kaaran Prabh ek hai doosar nahi koye||
Nanak tiss balihranay jal thal mahiyal soye||1||
Ashtpadi||
Karan karaavan karanay jog||
Jo tiss bhavay soyi hog||
Khin meh thap utahpannhara||
Ant nahi kichh paravara||
Hukamey dhar adhar rahavay||
Hukamey uppajay hukam samavay||
Humamey ooch neech biohaar||
Hukamey anik rang parkaar||
Kar kar dekhay apani vadiayi||
Nanak sabh meh rahya samayi||1||
Prabh bhavay manukh gatt pavay||
Parbh bhavay ta patthar tarravay||
Prabh bhavay bin saas te rakhay||
Prabh bhavay ta Har gunbhakhay||
Prabh bhavay ta pattia udharay||
Aap karay aapan bicharay||
Duha siriya ka aap soami||
Khelay bigassay antaryami||
Jo bhavay so kaar karavay||
Nanak drishti avar n avay||2||
Kahu manukh te kiya hoye avay||
Jo tiss bhavay soyi karavay||
Iss kay hath hoye ta sabh kichh ley||
Jo tiss bhavay soyi karey||
Anjanat bikhiya meh rachay||
Jo jaanat aapan aap bachay||
Bharmey bhoola deh diss dhavay||
Nimakh mahe char kunt phir avay||
Kar kirpa jis apani Bhagat dey||
Nanak te jan Naam miley||3||
Khin meh neech keet kao raaj||
Parbraham gareeb nivaaj||
Ja ka drisht kachhu n avay||
Tiss tatkaal deh diss pargatavay||
Ja kao apani karay bakhshees||
Ta ka lekha n ganay Jagdeesh||
Jio pind sabh tiss ki raas||
Ghat ghat pooran Braham pargaas||
Apani banat aap banayi||
Nanak jeevay dekh badayi||4||
Iss ka bal nahi iss hath||
Karan karaavan sarb ko nath||
Agaykari bapura jiyo||
Jo tiss bhavay soyi phun thiyo||
Kabahu ooch neech meh bassay||
Kabahu sog harakh rang hassay||
Kabahu nind chind biohar||
Kabahu oobh akash payeyal||
Kabahu beta Braham bichar||
Nanak aap milavanhaar||5||
Kabahu nritt karay bahu bhat||
Kabahu soye rahey din raat||
Kabahu maha krodh bikraal||
Kabahu sarb ki hot ravaal||
Kabahu hoye bahay bad raaja||
Kabahu bhekhari neech ka saaja||
Kabahu apkeerat meh avay||
Kabahu bhala bhala kahavay||
Jio Prabh rakhay tiv hi rahay||
Gurparsaad Nanak sach kahay||6||
Kabahu hoye Pandit karey bakhan||
Kabahu moandhari lavay dhyan||
Kabahu tatt teerath issnaan||
Kabahu sidh sadhak mukh gyan||
Kabahu keet hassat patang hoye jiya||
Anik jone bharmay bharmiya||
Nana roop jio savagi dikhavay||
Jio Prabh bhavay tivay nachavay||
Jo tiss bhavay soyi hoye||
Nanak dooja avar n koye||7||
Kabahu Sadh sangat ih pavay||
Us asthan te bahur n avay||
Antar hoye gyan pargass||
Us asthan ka nahi binaas||
Mn tan Naam ratey ik rang||
Sada basseh Parbraham kay sang||
Jio jal meh jal aye khattana||
Tio joti sang jot samaana||
Mitt gaye gavan paye bishram||
Nanak Prabh kay sad kurbaan||8||11||
Slok||
Sukhi bassay maskeeniya aap nivaar taley||
Badey badey ahankaariya Nanak garb galey||1||
Ashtpadi||
Jis kay antar raaj abhimaan||
So narakapti hovat suaan||
Jo janay may jobanvant||
So hovat bissta  ka jant||
Aapas kao karamvant kahavay||
Janam maray bahu jone bharmavay||
Dhan bhoom ka jo karay gumaan||
So moorakh andha agyan||
Kar kirpa jis kay hiradday gareebi vassavay||
Nanak iha mukkat agay sukh pavay||1||
Dhanvanta hoye kar garbavay||
Trinn samaan kachhu sang a javay||
Bahu lashkar manukh ooper karey aas||
Pal bheetar ta ka hoye binaas||
Sabh te aap janay batwant||
Khin meh hoye jaye bhasmant||
Kissay n baday aap ahankaari||
Dharamraye tiss karey khuari||
Gurparsaad ja ka mittay abhimaan||
So jan Nanak dargah parvaan||2||
Kot karam karey hao dharay||
Saram pavay sagalay biratharay||
Anik tapassya karey ahankaar||
Narak surag phir phir Avtaar||
Anik jatan kar aatam nahi dravay||
Har dargah kahu kaisey gavay||
Aapas kao jo bhala kahavay||
Tisseh bhalayi nikkat n avay||
Sarb ki ren ja ka mn hoye|
Kahu Nanak ta ki nirmal soye||3||
Jab lag janay mujh te kachhu hoye||
Tab iss kao sukh nahi koye||
Jab ih janay may kicch karta||
Tab lag garabh jone meh phirta||
Jab dharay kaou bairi meet||
Tab lag nihchal nahi cheet||
Jab lag moh magan sang maye||
Tab lag Dharamraye dey sajaye||
Prabh kirpa te bandhan tootay||
Gurparsaad Nanak haou chhootay||4||
Sehas khatey  lakh kao uth dhavay||
Tripatt n avay maya pachhay pavay||
Anik bhog bikhiya ke karay||
Nah tripptavay khap khap maray||
Bina santokh nahi kaou raajay||
Suppan manorath birathey sabh kajay||
Naam rang sarb sukh hoye||
Badbhagi kissay prapatt hoye||
Karan karavan appey aap|
Sada sada Nanak Har jaap||5||
Karan karaavan karanayhaar||
Iss kay hath kaha beechar||
Jaisi drishti karey taisa hoye||
Aapey aap aap Prabhsoye||
Jo kichhu keeno su apanay rang||
Sabh te door sabahu kay sang||
Bujhay dekhay karay bibek||
Aapeh ek aapeh anek||
Marray n binsay avay n jaye||
Nanak sad hi rahya samaye||6||
Aap updeshay samajhay aap||
Aapey ravhiya sabh kay sath||
Aap keeno aapan bisthar||
Sabh kacchu us ka oh karnayhaar||
Us te bhinn kahuh kichh hoye||
Than dhanantar ekay soye||
Appaney chalitt aap karnayhaar||
Kaottak karay rang aapaar||
Mn meh aap mn appaney mahe||
Nanak kemat kahun n jaye||7||
Sat Sat Sat Prabh soami||
Gurparsaad kinay vakhiyani||
Sach Sach Sach sabh keena||
Kot madhey kinay birlay cheena||
Bhala bhala bhala tera roop||
Att sunder apaar anoop||
Nirmal nirmal nirmal teri Bani||
Ghat ghat suni sarvan bakhani||
Pavittar pavittar pavittar pueet||
Naam japay Nanak mn preet||8||12||
Slok||
Sant saran jo jan paray So jan udharanhaar||
Sant ki ninda Nanaka bahur bahur Avtaar||1||
Ashtpadi ||
Sant kay dookhan aarja ghatay||
Sant kay dookhan jum te nahi chhuaty||
Sant kay dookhan sukh sabh jaye||
Sant kay dookhan narak meh paye||
Sant kay dookhan matt hoye maleen||
Sant kay dookhan sobha te heen||
Sant ke hatey kao rakhay n koye||
Sant kay dookhan than bharashat hoye||
Sant kripal kirpa je katrey||
Nanak Sant sang nindak bhee taray||1||
Sant ke dookhan te mukh bhavay||
Santan kay dookhan kaag jio lavay||
Santan kay dookhan sarap jone paye||
Sant kay dookhan trigad jone kirmaye||
Santan kay dookhan trishna meh jalay||
Sant kay dookhan sabh ko chhalay||
Sant kay dookhan tej sabh jaye||
Sant kay dookhan neech nachaye||
Sant dokhi ka thao ko nahi||
Nanak Sant bhavay ta oye bhee gatt paye||2||
Sant ka nindak maha attatayi||
Sant ka nindak khin tikkan n payi||
Sant ka nindak maha hatiyara||
Sant ka nindak Parmeshar mara||
Sant ka nindak raj te heen||
Sant ka nindak dukhiya aur deen||
Sant ke nindak kao sarb rog||
Sant ke nindak kao sada bijog||
Sant ki ninda dokh meh dokh||
Nanak Sant bhavay ta us ka bhee hiye mokh||3||
Sant ka dokhi sada apavitt||
Sant ka dokhi kisay ka nahi mitt||
Sant kay dokhi kao daan lagay||
Sant ke dokh kao sabh tiyagay||
Sant ka dokhi maha ahankari||
Sant ka dokhi sada bikari||
Sant ka dokhi janamay marray||
Sant ki dookhna sukh te taray||
Sant ke dokhi kao nahi thao||
Nanak sant bhavay ta laye milaye||4||
Sant ka dokhi addh beech te tootay||
Sant ka dokhi kittay kaaj n pahuchay||
Sant ke dokhi kao uddiyan bharmaiye||
Sant ka dokhi ujhaarh paiay||
Sant ka dokhi anatr te thotha||
Jio saas bina mirttak ki lotha||
Sant ke dokhi ki jarh kichh nahe||
Aapan beej aapey hi khahe||
Sant ke dokhi kao avar n rakhanhaar||
Nanak Sant bhavay ta laye ubbar||5||
Sant ka dokhi eo billaye||
Jio jal bihun machhali tarhpharhaye||
Sant ka dokhi bhookha nahi rajay||
Jio pavak eedhan nahi dharapay||
Sant ka dokhi chhuttay ikela||
Jio buaarh til khet mahe duhela||
Sant ka dokhi Dharam te rehat||
Sant ka dokhi sadd mithiya kehat||
Kirrat nindak ka dhur hi paeya||
Nanak jo tiss bhavay soyi thiya||6||
Sant ka dokhi bigarh roop hoya jaye||
Sant ke dokhi kao Dargeh milay sajaye||
Sant ka dokhi sada sahakaiye||
Sant ka dokhi n maray n jeevaiye||
Sant ke dokhi ki pujjay n aasa||
Sant ka dokhi utth chalay nirasa||
Sant kay dokh n trishatay koye|
Jaisa bhavay taisa koyi hoye||
Paeya kirat n metay koye||
Nanak janay sacha soye||7||
Sabh ghat tiss key uh karanayhaar||
Sada sada tiss kao Namaskaar||
Prabh ki usttat karaho din raat||
Tisseh dhiavaho saad girass||
Sabh kachh vartay tiss ka kiya||
Jaisa karay taisa ko thiya||
Apna khel aap karnayhaar||
Doosar kaon kahay beechar||
Jis no kirpa karay tiss apan Naam dey||
Badbhagi Nanak jan sey||8||13||
Slok||
Tajaho siyanap sur janoh simaroh Har Har raye||
Ek aas Har mn rakhaho Nanak dookh bharam bhao jaye||1||
Ashtpadi||
Manukh ki tek birthi sabh jaan||
Devan kao ekay Bhagwan||
Jis kay diye rahay aghaye||
Bahur n trishna lagay aye||
Marray rakhay eko aap||
Manukh kay kichh nahi hath||
Tiss ka hukam boojh sukh hoye||
Tiss ka Naam rakh kanth paroye||
Simar simar simar Prabh soye||
Nanak bighan n lagay koye||1||
Usttat mn meh kar Nirankar||
Kar mn mere Satt biohaar||
Nirmal rasna Amrit pio||
Sada suhela kar lay jio||
Nehano pekh Thakur ka rang||
Sadh sang binsay sabh sang||
Charan chaloh marag Gobind||
Mitteh paap jappiye Har bind||
Kar Har karam sarvan Har katha ||
Har dargeh Nanak oojal matha||2||
Badbhagi te jan jug mahe||
Sada sada Har ke gun gahe||
Ram Naam jo kareh beechar||
So dhanvant gani sansar||
Mn tan mukh boleh Har mukhi||
Sada sada janaho te sukhi||
Eko ek ek pachhanay||
Itt itt ki oh sojhi janay||
Naam sang jis ka mn maneya||
Nanak tineh Niranjan janeya||3||
Gurparsaad aapan aap sujhay||
Tis ki janaho trishna bujhay||
Sadh sang Har Har jas kehat||
Sarb rog te Har jan rehat||
Andin keertan keval bakhan||
Grissat meh soyi nirbaan|
Ek oopar jis jan ki aasa||
Tiss ki kattiye jum ki phasa||
Parbraham ki jis mn bhookh||
Nanak tiseh n lagay dookh||4||
Jis kao Har Prabh mn chitt avay||
So Sant suhela nahi dylavay||
Jis Prabh apani kirpa karay||
So sevak kaho kis te daray||
Jaisa sa taisa drishtaya||
Apaney karaj meh aap samaya||
Sodhat sodhat sodhat sijhiya||
Gurparsaad tatt sabh boojhiya||
Jab dekhao tab sabh kichh mool||
Nanak so sookham soyi asthool||5||
Neh kichh janamay neh kichh maray||
Aapan chalitt aap hi karay||
Aavan jaavan drishat andrishat ||
Agyakaari dhari sabh shrisht||
Aapey aap sagal meh aap||
Anik jugat rach thap uthap||
Abinasi nahi kichh khand||
Dharan dhar rahiyo Brahmand||
Alakh abhev Purakh partaap||
Aap japaye ta Nanak jaap||6||
Jin Prabh jata su sobhavant||
Sagal sansar udharay tin mant||
Prabh ke sevak sagal udharan||
Prabh ke sevak dookh bisaran||
aapey mel laye kirpal||
Gur ka Shabad japp bhaye nihaal||
Un ki seva soyi lagay||
Jis no kirpa karay badbhagay||
Naam japat paveh bisraam||
Nanak tin Purakhkao uttam kar maan||7||
Jo kicch karay su Prabh kay rang||
Sada sada basay har sang||
Sehaj subhaye hovay so hoye||
Karnayhaar pacchanay soye||
Prabh ka kiya jan meeth lagana||
Jaisa sa taisa drishtana||
Jis te uppajey tiss meh samaye||
Oye sukh nidhan unahu ban aye||
Aapas kao aap deeno maan||
Nanak Prabh jan eko jaan||8||14||
Slok||
Sarb kala bharpoor Prabh birtha jananhaar||
Ja kay simran udhariye Nanak tiss balihaar||1||
Ashtpadi||
Tooti gadhanhaar  Gopal||
Sarb jia aapey pritpal||
Sagal ki chinta jis mn mahey||
Tis te birtha koyi nahey||
Re mn merey sada Har jaap||
Abinasi Prabh aapey aap||
Aapan kiya kachhu n hoye||
Je so prani lochay koye||
Tis bin nahi teray kichh kaam||
Gatt Nanak japp ek Har Naam||1||
Roopvant hoye nahi mohay||
Prabh ki jot sagal ghat sohay||
Dhanvanta hoye kiya ko garbay||
Ja sabh kichh tiss ka diya darbay||
Att soora je kaou kahavay||
Prabh ki kala bina kah dhavay||
Je ko hoye bahay Daatar||
Tiss denhaar janay gavaar||
Jis Gurparsaad tuttay hao rog||
Nanak so jan sada arog||2||
Jio mandar kao thamay thamman||
Tio Gur ka Shabad maneh assthamman||
Jio pakhaan nav charh taray||
Prani Gur charan lagat nistaray||
Jio andhkaar deepak pargass||
Gur darshan dekh mn hoye bigaas||
Jio maha udiyan meh marag pavay||
Tio sadhu sang mil jot paragtavay||
Tinn Santan ki bachhao dhoor||
Nanak ki Har locha poor||3||
Mn moorakh kahey bilaiyela||
Purab likhey ka likhiya payiaey||
Dookh sookh Prabh devanhaar||
Avar tyag tu tisseh chittar||
Jo kachh karay soyi sukh maan||
Bhoola kahay phireh ajaan||
Kaon bassat ayi teray sang||
Lappat rahiyo ras lobhi pattang||
Ram Naam japp hiradday mahe||
Nanak patt seti ghar jahe||4||
Jis vakhar kao lain tu aya||
Ram Naam Santan ghar paya||
Tajj abhimaan lehu mn moll ||
Ram Naam hiradday meh toll ||
Laad khep Santeh sang chaal ||
Avar tyag bikhiya janjal ||
Dhan dhan kahay sah koye||
Mukh ujjal Har dargah soye||
Ihu vapaar virla vapaaray||
Nanak ta kay sad balaharay||5||
Charan Sadh ke dhoye dhoye pio||
Arap Sadh kao apna jio||
Sadh ki dhoor karo isnaan||
Sadh oopar jayiye kurbaan||
Sadh seva vadbhagi payiye||
Sadhsang Har keertan gayiye||
Anik bighan te Sadhu rakhay||
Har gun gaye Amrit ras chakhay||
Ot gahi Santeh dar aya||
Sarb sukh Nanak tih paya||6||
Mirtak kao jeevalanhaar||
Bhookhey kao devat adhar||
Sarb nidhan ja ki drishti mahe||
Purab likhey ka lehna pahe||
Sabh kichh tis ka oh karanay jog||
Tiss bin doosar hoya n hog||
Japp jan sada sada dinn raini||
Sabh te ooch nirmal ih karani||
Kar kirpa jis kao Naam diya||
Nanak so jan nirmal thiya||7||
Ja kay mn Gur ki parteet||
Tiss ajn avay Har Prabhcheet||
Bhagat Bhagat suniye tihu loye||
Ja kay hiradday eko hoye||
Sach karni sach ta ki rehat||
Sach hiradday satt mukh kehat||
Sachi drisht sacha aakaar||
Sach vartay sacha pasaar||
Parbraham jin sach kar jata||
Nanak so jan sach samaata||8||15||
Slok||
Roop n rekh n rang kichh trih gun te Prabh bhinn||
Tisseh bujhaye Nanaka jis hovay suparsann||1||
Ashtpadi||
Abinassi Prabhmn meh raakh||
Manukh ki tu preet tyag||
Tiss te paray nahi kichh koye||
Sarb nirantar eko soye||
Aapey beena aapey dana||
Gehar gambheer gaheer sujaana||
Parbraham Parmeshur Gobind||
Kirpa nidhan dayal bakhshand||
Sadh terey ki charani pao||
Nanak kay mn ihu anrao||1||
Mansa pooran sarna jog||
Jo kar paya soyi hog||
Haran bharan ja ka netar phor||
Tiss ka mantar n janay hor||
Anad roop mangal sad ja kay||
Sarb thok suniyeh ghar ta kay||
Raj meh raj jog meh jogi||
Tapp meh tappisar grishat meh bhogi||
Dhiaye dhiaye bhagteh sukh paya||
Nanak tiss purakh ka kinay ant n paya||2||
Ja ki leela ki mitt nahe||
Sagal Dev harey avgahey||
Pitta ka janam kiya janay poot||
Sagal paroyi appaney soot||
Summat gyan dhyan jin dey|
Jan dass Naam dhiaveh sey||
Tih gun meh ja kao bharmaye|
Janam marray phir avay jaye||
Ooch neech tiss key asthaan||
Jaisa janavay taisa Nanak jaan||3||
Nana roop nana ja key rang||
Nana bhekh kareh ikk rang||
Nana bidh keeno bisthar|
Prabh abinassi Ekankaar||
Nana chalitt karey khin mahe||
Poor rahiyo pooran sabh thaye||
Nana bidh kar bannat banayi||
Apani keemat aapey payi||
Sabh ghat tiss ke sah tiss ke thao||
Japp japp jeevay Nanak Har nao||4||
Naam key dharey sagaley jant||
Naam key dharey khand Brahamnad||
Naam ke dharey Simratt Bed Puran||
Naam ke dharey sunnan gyan dhyan||
Naam ke dharey aagas paatal||
Naam ke dharey sagak aakar||
Naam ke dharey puriya sabh bhavan||
Naam kay sang udharey sun sarvan||
Kar kirpa jis Aapanay Naam laye||
Nanak chaothey pad meh so jan gatt paye||5||
Roop satt ja ka satt asthan||
Purakh satt keval pardhan||
Kartoot satt satt ja ki Bani||
Satt Purakh sabh mahe samani||
Satt karam ja ki rachna satt||
Mool satt satt uttpatt||
Satt karni nirmal nirmali||
Jisseh bujhaye tisseh sabh bhali||
Satnam Prabh ka sukhdayi||
Bissavas satt Nanak Gur te payi||6||
Satt bachan Sadhu updesh||
Satt te jan ja kay ridday parvesh||
Satt niratt boojhay je koye||
Naam jappat ta ki gat hoye||
Aap satt kiya sabh satt||
Aapey janay apani mitt gat||
Jis ki srishti su karnayhaar||
Avar n boojh karat beechar||
Kartey ki mitt n janay kiya||
Nanak jo tiss bhavay so vartiya||7||
Bisman bisam bhaye bismaad||
Jin boojhiya tiss aya savad||
Prabh kay rang rach jan rahey||
Gur kay bachan padarath lahey||
Oye Daatey dukh kattanhaar||
Ja kay sang taray sansar||
Jan ka sevak so vadbhagi||
Jan kay sang ek liv laggi||
Gun Gobind keertan jan gavay||
Gurparsaad Nanak phal pavay||8||16||
Slok||
Aad sach jugaad sach||
Hay bhee sach Nanak hosi bhee sach||1||
Ashtpadi||
Charan satt satt parsanhaar||
Pooja satt satt sevdar||
Darshan satt satt pekhanhaar||
Naam satt satt dhiyavanhaar||
Aap satt satt sabh dhari||
Aapey gun aapey gunkari||
Shabad satt satt Prabh bakta||
Surat satt satt jas sunta||
Bujhanhaar kao satt sabh hoye||
Nanak satt satt Prabh soye||1||
Satt saroop ridday jin maniya||
Karan karaavan tinn mool pachhaniya||
Ja kay ridday bishvaas Prabh aya||
Tatt Gyan tiss mn pargataya||
Bhay te nirbhao hoye basaana||
Jis te upajiya tiss mahe samaana||
Basatt mahe le basatt gadayi||
Ta kao bhinn n kahna jayi||
Boojhay boojhanhaar bibek||
Narayan miley Nanak ek||2||
Thakur ka sevak agyakari||
Thakur ke sevak sada pujari||
Thakur ke sevak kay mn parteet||
Thakur ke sevak ki nirmal reet||
Thakur kao sevak janay sang||
Prabh ka sevak Naam kay rang||
Sevak kao Prabh palanhaara||
Sevak ki rakhay nirankara||
so sevak jis daya Prabh dharay||
Nanak so sevak saas saas samaray||3||
Apaney jan ka parda dhakay||
Apaney sevak ki sarpar rakhay||
Apaney sevak kao dey vadayi||
Apaney sevak kao Naam jappayi||
Apaney sevak ki aap patt rakhay||
Ta ki gatt mitt koye n lakhay||
Prabh ke sevak kao ko n pahuchay||
Prabh ke sevak ooch te oochey||
Jo Prabh apani seva laya||
Nanak so sevak deh diss pargataya||4||
Neeki keeri meh kal rakhay||
Bhasam karay lashkar kot lakhay||
Jis ka saas n kadhat aap||
Ta kao rakhat de kar hath||
Maanas jatan karat baho bhat||
Tiss ke kartab birthey jaat||
Maray n rakhay avar n koye||
Sarb jiya ka rakha soye||
Kahey soch kareh re parani||
Japp Nanak Prabh alakh vadani||5||
Barn bar bar Prabh jappiye||
Pee amrit ih mn tan dharipiye||
Naam ratan jin Gurmukh paya||
Tiss kichh avar nahi drishtaya||
Naam dhan Naamo roop rang||
Naamo sukh Har Naam ka sang||
Naam ras jo jan triptaney||
Mn tan Nameh Naam samaney||
Oothat baithat sovat Naam||
Kaho Nanak jan kay sad kaam||6||
Bolaho jas jeehaba dinn raat||
Prabh apanay jan keeni daat||
Kareh Bhagat aatam kay chaye||
Prabh apaney sio raheh samaye||
Jo hoya hovat so janay||
Prabh apaney ka hukam pachhanay||
Tiss ki mehma kaon bakhanao||
Tiss ka gun keh ek n janao||
Aath pehar Prabh baseh hajoorey||
Kaho Nanak soyi jan porey||7||
Mn mere tinn ki ot leh||
Mn tan apana tinn jan deh||
Jin jan apna Prabh pachhata||
So jan sarb thok ka data||
Tiss ki saran sarb sukh paveh||
Tiss kay darsh sabh paap mitaveh||
Aavr syanap sagali chhad||
Tiss jan ki tu seva laag||
Avan jaan n hovi tera||
Nanak tiss jan ke poojaho sad paira||8||17||
Slok||
Satt Purakh jin janya Satgur tiss ka Naam||
Tiss kay sang Sikh udharay Nanak Har gun gao||
Ashtpadi||
Satgur Sikh ki karay pritpal||
Sevak kao Gur sada dayal||
Sikh ki gur durmatt mal hiray||
Gurbachani Har Naam ucharay||
Satgur Sikh ke bandhan katay||
Gur ka Sikh bikaar te hatay||
Satgur Sikh kao Naam dhan dey||
Gur ka Sikh vadbhagi hey||
Satgur sikh ka halat palat savaray||
Nanak Satgur Sikh kao jia naal samaray||1||
Gur kay gareh sevak jo rahay||
Gur ki agay mn meh sahay||
Aapas kao kar kachh n janavay||
Har Har Naam ridday sad dhiavay||
Mn bechay Satgur kay paas||
Tiss sevak ke karaj raas||
Seva karat hoye nihkaami||
Tiss kao hovat prapatt soami||
Apani kirpa jiss aap karey||
Nanak so sevak Gur ki matt ley||2||
Bees bisavey Gur ka mn manay||
So sevak Parmeshur ki gatt janay||
So Satgur jiss ridday Har nao||
Anik bar Gur kao bal jao||
Sarb nidhan jia ka data||
Aath pehar Parbraham rang rata||
Braham meh jan jan meh Parbraham||
Ekeh aap nahi kuchh bharam||
Sehas syanap laeya n jayiye||
Nanak aisa Gur badbhagi payiye||3||
Safal darshan pekhat puneet||
Parsatt charan gatt nirmal reet||
Bhetat sang Ram gun ravay||
Parbraham ki dargah gavay||
Sunn kar bachan karan aghaney||
Mn santokh aatam patiyaney||
Poora Gur akhyo ja ka mantar||
Amrit drisht pekhay hoye Sant||
Gun beant keemat nahi paye||
Nanak jiss bhavay tiss laye milaye||4||
Jihba ek ustatt anek||
Satt Purakh pooran bibek||
Kahu bol n pahuchat parani||
Agam agochar Prabh nirbani||
Nirahaar nirvair sukh dayi||
Ta ki keemat kinay n payi||
Anik Bhagat bandhan nitt kareh||
Charan kamal hirdday simareh||
Sad balhari Satgur apaney||
Nanak jiss parsaad aisa Prabh japaney||5||
Ih Har ras pavay jan koye||
Amrit peevay amar so hoye||
Us purakh ka nahi kadey binaas||
Ja kay mn pargatey guntaas||
Aath pehar Har ka naam ley||
Sach updesh sevak kao dey||
Moh maya kay sang n lep||
Mn meh rakhay Ha Har ek||
Andhkar deepak pargasey||
Nanak bharam moh dukh teh te nasey||6||
Tappat meh thadh vartayi||
anad bhaya dukh nathey bhayi||
Janam maran ke mitey andeshey||
Sadhu ke pooran updeshey||
Bhao chooka nirbhao hoye bassey||
Sagal biyadh mn te khay nassay||
Jiss ka sa tinn kirpa dhari||
Sadh sang japp Naam murari||
Thitt payi chookey bharm gavan||
Sunn Nanak Har Har jas sarvan||7||
Nirgun aap sargun bhi ohi||
Kala dhar jin sagali mohi||
Aapney chritt Prabh aap banaey||
Apani keemat aapey paye||
Har bin dooja nahi koye||
Sarb nirantar eko soye||
Ot pot raveya roop rang||
Bhaye pargaas Sadh kay sang||
Rach rachna apani kal dhari||
Anik bar Nanak balihari||8||18||
Slok||
Sath n chalay bin bhajan bikhiya sagali saar||
Har Har Naam kamavana Nanak ihu dhan saar||1||
Ashtpadi||
Sant jana mil karaho beechar||
Ek simar Naam aadhar||
Avar upaav sabh meet bisaraho||
Charan kamal ridd meh ur dharaho||
Karan kaaran so Prabh samrrath||
Drirh kar gahuh Naam Har vatth||
Ihu dhan sanchoh hovaho Bhagvant||
Sant jana ka nirmal mant||
Ek aas rakhuh mn mahey||
Sarb rog Nanak mitt jehey||1||
Jis dhann kao char kunt utth dhaveh||
So dhann Har seva te paveh||
Jis sukh kao nitt baccheh meet||
So sukh Sadhu sang preet||
Jis sobha kao kareh bhali karni||
Sa sobha bhaj Har ki sarani||
anik upavi rog n jaye||
Rog mittay Har avkhad laye||
Sarb nidhan meh Har Naam nidhan||
Japp Nanak dargeh parvaan||2||
Mn parbodhoh Har kay naye||
Dehdiss dhavat avay thaye||
Ta kao bighan n lagay koye||
Ja kay ridday bassay Har soye||
Kal tati thadha Har nao||
Simmar simmar sada sukh pao||
Bhao binssay pooran hoye aas||
Bhagat bhaye aatam pargaas||
Titt ghar jaye bassay abinassi||
Kaho Nanak kati jum phassi||3||
Tatt beechar kahay jan sacha||
Janam marray so kacho kacha||
Aava gavan mittay Prabh sev||
Aap tyag saran Gurdev||
Aap ratan janam ka hoye udhar||
Har Har simmar paraan aadhar||
Anik upaav n chhootanhaarey||
Simrant shasat bed beecharey||
Har ki Bhagat karoh mn laye||
Mn bachhant Nanak phal paye||4||
Sang n chalas teray dhanna||
Tu kiya lipptaveh moorakh mana||
Sutt meet kutamb aur bannita||
In te kahuh tum kavan sanatha||
Raaj rang maya bisthar||
In te kahuh kavan chhutkar||
Aas hasati rath asvari||
Jhootha danf jhooth pasaari||
Jin diye tiss bujhay n bigana||
Naam bisaar Nanak pachhutana||5||
Gur ki matt leh iyaney||
Bhagat bina baho doobey syaney||
Har ki bhagat karoh mn meet||
Nirmal hoye tumaroh cheet||
Charan kamal rakhaho mn mahey||
Janam janam ke kil bikh jaye||
Aap jappoh avra naam jappavoh||
Sunat kehat rehat gatt pavaho||
Saar bhoot satt Har ko Nao||
Sehaj subhaye Nanak gun gao||6||
Gun gavat teri uttras mail||
Binis jaye haomay bikh phail||
Hoh achint basay sukhnaal||
Saas giraas Har Naam samaal||
Chhad syanap sagali manaa||
Sadh sang paveh sach dhanna||
Har poonji sanch karoh biohaar||
Eeha sukh dargeh jaikaar||
Sarb nirantar eko dekh||
Kaho Nanak ja kay masttak lekh||7||
Eko japp eko salaha||
Ek simmar eko mn aaha||
Ekkas ke gun gao anant||
Mn tan jaap ek Bhagwant||
Eko ek ek Har aap||
Poorann poor rahyo Prabh biyap||
Anik bisthar ek te bhaye||
Ek aaradh pracchat gaye||
Mn tan antar ek Prabh rata||
Gurparsaad Nanak ik jata||8||19||
Slok||
Phirat phirat Prabh aya pariya tao sarnaye||
Nanak ki Prabh benati apani Bhagati laye||1||
Ashtpadi||
Jachak jan jachay Prabh daan||
Kar kirpa devaho Har Naam||
Sadh jana ki magao dhoor||
Prabraham meri shardha poor||
Sada sada Prabh ke gun gavao||
Saas saas Prabh tumeh dhiyavao||
Charan kamal sio lagay preet||
Bhagat karao Prabh ki nitt neet||
Ek ot eko aadhar ||
Nanak magay Naam Prabh saar||1||
Prabh ki drishti maha sukh hoye||
Har ras pavay birla koye||
Jin chakhiya se jan triptaney||
Pooran purakh nahi dolaney||
Subhar bharey prem ras rang||
Uppajay chao Sadh kay sang||
Parey saran aan sabh tyag|
Antar pargaas andin liv laag||
Badbhagi jappeya Prabh soye||
Nanak Naam ratey sukh hoye||2||
Sevak ki mansa poori bhayi||
Satgur te nirmal matt layi||
Jan kao Prabh hoiyo dayal||
Sevak keeno sada nihal||
Bandhan kaat mukat jan bhaeya||
Janam maran dookh bharm gaeya||
Ichh punni sardha sabh poori||
Rav raheya sad sang hajoori||
Jis ka sa tinn liya milaye||
Nanak Bhagati Naam samaye||3||
So kio bissaray je ghaal n bhanay||
So kio bissaray je kia janay||
So kio bissaray jin sabh kichh diya||
So kio bissaray je jeevan jiya||
So kio bissaray je agan meh rakhay||
Gurparsaad ko birla lakhay||
So kio bissaray je bikh te kadhay||
Janam janam ka toota gadhay||
Gur pooray tatt ihay bujhaiya||
Prabh apna Nanak jan dhiaiya||4||
Saajan Sant karoh eh kaam||
Aan tyag jappaho Har Naam||
Simmar simmar simmar sukh pavaho||
Aap jappoh avareh Naam jappavaho||
Bhagat bhaye tarriye sansar ||
Bin Bhagati tan hosi chhar||
Sarb kalyan sookh nidh Naam||
Boodat jaat paye bisram||
Sagal dookh ka hovat naas||
Nanak Naam jappaho guntaas||5||
Uppaji preet prem ras chao||
Mn tan antar ihi soao||
Netaroh pekh darash sukh hoye||
Mn bigsay Sadh charan dhoye||
Bhagat jana kay mn tan rang||
Birla kaou pavay sang||
Ek bassat deejay kar maeya||
Gurparsaad Naam japp laeya||
Ta ki upma kahi n jaye||
Nanak raheya sarb samaye||6||
Prabh bakhshand deen dayal||
Bhagat vachhal sada kirpaal||
Anath nath Gobind Gupal||
Sarb ghata karat pritpal||
Aad Purakh kaaran Kartar||
Bhagat jana ke pran adhar||
Jo jo jappay su hoye puneet||
Bhagat bhaye lavay mn heet||
Hum nirguniyar neech ajaan||
Nanak tumri sharan Purakh Bhagwan||7||
Sarb baikunth mukkat mokh paye||
Ek nimakh Har ke gun gaye||
Anik raj bhog badiayi||
Har ke Naam ki katha mn bhayi||
Baho bhojan kaapar sangeet||
Rasna jappati Har Har neet||
Bhali sukarni sobha dhanvant||
Hirdday basey pooran Gur mant||
Sadh sang Prabh deho nivaas||
Sarb sukh Nanak pargaas||8||20||
Slok||
Sargun Nirgun Nirankar sunn samadhi aap||
Aapan kiya Nanaka aapey hi phir jaap||1||
Ashtpadi||
Jab akaar eh kachh n drishteta||
Paap punn tab keh te hota||
Jab dhari aapan sunn samadh||
Tab bair birodh kis sang kamaat||
Jab iss ka baran chihan n jaapat||
Tab harakh sog kaho kisseh biapat||
Jab aapan aap aap Parbraham||
Tab moh kaha kis hovat bharam||
Aapan khel aap varteeja|
Nanak karnaihaaar n dooja||1||
Jab hovat Prabh keval dhani||
Tab bandh mukat kaho kis kao gani||
Jab ekeh Har agam apaar||
Tab narak surag kaho kaon aotaar||
Jab nirgun Prabh sehaj subhaye||
Tab Shiv sakkat kahoh kitt thaye||
Jab aapeh aap apani jot dharay||
Tab kavan niddar kavan katt daray||
Aapan chalit aap karaihaar||
Nanak Thakur agam apaar||2||
Abinaasi sukh aapan aasan||
Teh janam maran kaho kaha binasan||
Jab pooarn karta Prabh soye||
Tab jum ki trass kahoh kis hoye||
Jab abigat agochar Prabh eka||
Tab Chittar Gupt kis poochhat lekha||
JabNath Niranjan agochar agadhey||
tab kaon chhutey kaon bandhan badhey||
Aapan aap aap hi acharja||
Nanak aapan roop aap hi upparja||3||
Jeh nirmal Purakh Purakh patt hota||
Teh bin mail kahoh keya dhota||
Jeh Niranjan Nirankar Nirban||
Teh kaon kao maan kaon abhimaan||
Jeh saroop keval Jagdeesh||
Teh chhal chhidar kagat kaho kees||
Jeh jot saroopi jot sang samava||
Teh kisseh bhookh kavan tripptavay||
Karan Karaavan karnayhaar||
Nanak kartey ka nahi sumaar||4||
Jab apani sabha aapan sang banayi||
Tab kavan Maye Baap Mittar Sutt Bhayi||
Jeh sarb kala aapeh parbeen||
Teh bed kateb kaha kaou cheen||
Jab aapan aap aap ur dharay||
Tao sagan upsagan kaha beecharay||
Jeh aapan ooch aapan aap nera||
Teh kaon Thakur kaon kahiye chera||
Bisman bisam rahey bismad||
Nanak apani gatt janaho aap||5||
Jeh achhal achhed abhed samaya||
Ooha kiseh biapat maya||
Aapas kao apeh aadesh||
Tih gun ka nahi parvesh||
Jeh ekeh ek ek bhagwanta||
Teh kaon achint kis lagay chinta||
Jeh aapan aap aap pattiyara||
Teh kaon kathay kaon sunanayhara||
Bahu beant ooch te oocha||
Nanak aapas kao aapeh pahucha||6||
Jeh aap racheyo parpanch akaar||
Tih gun meh keeno bisthar||
Paap punn teh bhati kahavat||
Kaou narak kaou surag banchhavat||
Aal jaal maya janjal||
Haomay moh bharam bay bhar||
Dookh sookh maan appmaan||
Anik parkaar kio bakhan||
Aapan khel aap kar dekhay||
Khel sankochay tao Nanak ekey||7||
Jeh abiggat Bhagat teh aap||
Jeh passaray pasaar Sant partap||
Duhoo pakh ka aapeh dhani||
Un ki sobha unhoo bani||
Aapeh kaotak karay anand choj||
Aapeh ras bhogan nirjog||
Jis bhavay tiss aapan naye layvay||
Jis bhavay tiss khel khilavay||
Besumar athah aganat attolay||
Jio bulaveh tio Nanak daas bolay||8||21||
Slok||
Jia jant key Thakura aapey vartanhar|
Nanak eko pasareya dooja keh drishtar||1||
Ashtpadi||
Aap kathay aap sunanayhar||
aapeh ek aap bisthar||
Ja tiss bhavay ta shrishti upaye||
Aapanay bhanay laye samaye||
Tum te bhinn nahi kichh hoye||
Aapan sutt sabh jagat paroye||
Ja kao Prabh jio aap bhujhaye||
Sach Naam soyi jan paye||
So samdarshi tatt ka beta||
Nanak sagal shrishti ka jeta||1||
Jia jant sabh ta kay hath||
Deen dayal anath ko nath||
Jis rakhay tiss koye n maray||
So mooya jis manoh bissaray||
Tis tajj avar kaha ko jaye||
Sabh sir ek Niranjan raye||
Jia ki juggat ja kay sabh haath||
Antar baahar janaho saath||
Gun nidhan beant apaar||
Nanak daas sada balihar||2||
Pooran por rahey dayal||
Sabh ooper hovat kirpal||
Apney kartab janay aap||
Antarjami raheyo biyaap||
Pritpalay jeeyan baho bhaat||
Jo jo racheyo su tisseh dhiyat||
Jis bhavay tiss laye milaye||
Bhagat kareh Har key gun gaye||
Mn antar bisvaas kar maneya||
Karanhar Nanak ik janeya||3|||
Jan laga Har ekay naye||
Tis ki aas n birthi jaye||
Sevak kao seva ban aayi||
Hukam boojh parampad payi||
Iss te upper nahi beechar||
Ja kay mn basseya Nirankar||
Bandhan tor bhaye nirvair||
Andin poojeh Gur ke pair||
Ih lok sukhiye parlok suheley||
Nanak Har Prabh aapeh meley||4||
Sadh sang mil karoh anand||
Gun gavaho Prabh parmanand||
Ram Naam tatt karoh beechar||
Durlabh deh ka karoh udhar||
Amrit bachan Har key gun gao||
Paran taran ka iho soaao||
aath pehar Prabh pekhoh nera||
Mittay agyan binsay andhera||
Sunn updesh hirdday bassavoh||
Mn ichhay nanak phal pavoh||5||
Halat palat doye lehu savaar||
Ram Naam antar ur dhar||
Poorey Gur ki poori deekhiya||
Jis mn bassay tis sach pareekhiya||
Mn tan Naam jappoh liv laye||
Dookh darad mn te bhao jaye||
Sach vapaar karoh vapaari||
Dargeh nibahay khep tumari||
Eka tek rakhaho mn mahey||
Nanak bahur n aveh jahey||6||
Tis te door kaha ko jaye||
Ubbaray rakhanhar dhiaye||
Nirbhao jappay sagal bhao mittay||
Prabh kirpa te parani chhutay||
Jis Prabh rakhay tis nahi dookh||
Naam jappat mn hovat sookh||
Chinta jaye mittay ahankar||
Tis jan kao koye n pahuchanhar||
Sir ooper thadha Gur soora||
Nanak ta key karaj poora||7||
Matt poori amrit ja ki drisht||
Darshan pekhat udharat shrisht||
Charan kamal ja ke anoop||
Safal darshan sunder Har roop||
Dhan seva sevak parvaan||
Antarjami Purakh pardhan||
Jis mn bassay su hot nihaal||
Ta kay nikkat na aavat kaal||
amar bhaye amrapad paya||
Sadh sang Nanak Har dhiaeya||8||22||
Slok||
Gyan anjun Gur diya agyan andher binaas||
Har kirpa te Sant bheteya Nanak mn pargaas||1||
Ashtpadi||
Sant Sang antar Prabh deetha||
Naam Prabhu ka laga meetha||
Sagal samagari ekkas ghat mahey|
|Anik rang nana drishtahey||
Nao nidh amrit Prabh ka Naam||
Dehi meh is ka bisram||
Sunn samadh anhat teh naad||
Kahan kn jayi acharaj bismad||
Tinn dekheya jis aap dikhaye||
Nanak tis jan sojhi paye||1||
So antar so bahar anant||
Ghat ghat biyap raheya Bhagwant||
Dharan mahey aakash paeyal||
Sarb lok pooran pritpal||
Ban tin parbat hay Parbraham||
Jaisi agya taisa karam||
Paon pani baisantar mahey||
Char kunt deh dissey samaeh||
Tis te bhinn nahi ko thao||
Gurparsaad Nanak sukh pao||2||
Bed Puran Simrat meh dekh||
Sasiar soor nakahttar meh ek||
Bani Prabh ki sabh ko bolay||
Aap adol n kabahu dolay||
Sarb kala kar khelay khel||
Mol n paiye gunoh amol||
Sarb jot meh ja ki jot||
Dhar raheyo Soami ott pott||
Gurparsaad bharam ka naas||
Nanak tin meh ehu bisaas||3|
Sant jana ka pekhan sabh Braham||
Sant jana kay hirdday sabh Dharam||
Sant jana suneh subh bachan||
Sarb biyapi Ram sang rachan||
Jin jata tis ki ih rehat||
Satt bachan Sadhu sabh kehat||
Jo jo hoye soyi sukh mannay||
Karan karavanhar Prabh janay||
Antar bassay bahar bhi ohi||
Nanak darshan dekh sabh mohi||4||
Aap satt kiya sabh satt||
Tis Prabh te sagali uttpatt||
Tis bhavay ta karay bisthar||
Tis bhavay ta Ekankar||
Anik kala lakhi n jaye||
Jis bhavay tis laye milaye||
Kavan nikkat kavan kahiye door||
Aapey aap aap bharpur||
Antargatt jis aap janaye||
Nanak tis jan ap bujhaye||5||
Sarb bhoot aap vartara||
Sarb nain aap pekhanhara||
Sagal samagari ja ka tana||
Aapan jas aap hi suna||
Aavan jaan ik khel banaya||
Agyakari keeni maya||
Sabh kay matt aliapto rahay||
Jo kichh kehna su aapey kahay||
Agya avay agya jaye||
Nanak ja bhavay ta laye samaye||6||
Iss te hoye su nahi bura||
Oray kahuh kinay kachh kara||
Aap bhala kartoot att neeki||
Aapey janay apaney jee ki||
Aap saach dhari sabh saach||
Ott pott aapan sang raach||
Ta ki gatt kahi n jaye||
Doosar hoye ta sojhi paye||
Tis ka kiya sabh parvaan||
Gurparsaad Nanak ihu jaan||7||
Jo janay tis sada sukh hoye||
Aap milaye laye Prabh soye||
Oh dhanvant patvant kulvant||
Jeevan mukkat jis ridday Bhagwant|
Dhan dhan dhan jan aya||
Jis parsaad sabh jaggat taraeya||
Jan avan ka ihay suao||
Jan kay chitt avay nao||
Aap mukkat mukkat karay sansar||
Nanak tis jan kao sada namaskar||8||23||
Slok||
Poora Prabh aaradhiya poora ja ka nao||
Nanak poora paya poorey kay gun gao||1||
Ashtpadi||
Poorey Gur ka sun updesh||
Parbraham nikkat kar pekh||
Saas saas simroh Gobind||
Mn tan ki uttaray chind||
Aas anitt tyagoh tarang||
Sant jana ki dhoor mn mang||
Aap chhod benati karoh||
Sadh sang agan saagar taroh||
Har dhan ke bhar lehu bhandar||
Nanak Gur poorey namaskar||1||
Khem kushal sehaj anand||
Sadh sang bahj Parmanand||
Narak nivar udharaho jio||
Gun Gobind amrit ras pio||
Chitt chitvaho Narayan ek||
Ek roop ja ke rang anek||
Gopal damodar deen dayal||
Dukh bhanjan poorn kirpal||
Simmar simmar Naam baran bar||
Nanak jia ka ihay aadhar||2||
Uttam slok Sadh ke bachan||
Amuleek lal eh ratan||
Sunat kamavat hot udhar||
Aap taray lokah nistar||
Safal jeevan safal ta ka sang||
Ja kay mn laga Har rang||
Jay jay shabad anahad vajay||
Sunn sunn anad karay Prabh gajay||
Pargatey Gopal mahant kay mathey||
Nanak udharey tin kay sathey||3||
Saran jog sunn sarani aye||
Kar kirpa Parbh aap milaye||
Mitt gaye bair bhaye sabh ren||
Amrit Naam Sadh sang lain||
Suparsunn bhaye Gurdev||
Pooran hoyi sevak ki sev||
Aal janjal bikar te rehatey||
Ram naam sunn rasna kehtey||
Kar parsaad daya aprabh dhari||
Nanak nibahi khep hamari||4||
Prabh ki usttat karaho Sant meet||
Savdhan ikkagar cheet||
Sukhmani sehaj Gobind gun Naam||
Jis mn bassay su hot nidhan||
Sarb ichha ta ki pooran haye||
Pardhan Purakh pargat sabh loye||
Sabh te ooch paye asthan||
Bahur n hovay aavan jaan||
Har dhann khat chalay jan soye||
Nanak jiseh prapat hoye||5||
Khem shant ridh nav nidh||
Budh gyan sarb teh sidh||
Bidya tapp jog Prabh dhiyan||
Gyan shresht ootam isnaan||
Char padarath kamal pargaas||
Sabh kay madh sagal te udass||
Sundre chatur tatt ka beta||
Samdarsi ek drishteta||
Ih phal tiss jan kay mukh bhanay||
Gur Nanak Naam bachan mn sunay||6||
Ih nidhan jappay mn koye||
Sabh jug meh ta ki gatt hoye||
Gun nidhan Naam dhunn bani||
Simrat shashtar bed bikhani||
Sagal mattant keval Har Naam||
Gobind bhajan kay mn bisram||
Kot apradh Sadh sang mittay||
Sant kirpa te jum te chhuttay||
Ja kay masttak karam Prabh paye||
Sadh sharan Nanak te aye||7||
Jis mn bassay sunay laye preet||
Tis jan avay Har Parbh cheet||
Janam maran ta ka dookh nivaray||
Dulabh deh tattkal udharay||
Nirmal sobha amrit ta ki bani||
Ek naam mn mahe samani||
Dookh rog binsay bhay bharam||
Sadh Naam nirmal ta ke karam||
Sabh te ooch ta ki sabha bani||
Nanak ih gun Naam Sukhmani||8||24||

  

 

  


Ardass

Ik Onkaar Shri Wahegru Ji Ki Fateh||
Shri Bhagaoti Ji Sahaye||
Vaar Shri Bhagaoti Ji Ki ||
Patshahi 10||
Pritham Bhagaoti simar kay Gur Nanak layi dhiaye||
Phir Angad Gur te Amar Dass Ramdassay hoyi sahaye||
Arjun Hargobind nau simrao Shri Har Rai||
Shri Har Krishan dhiaiye jis dithay sabh dukh jaye||
Teg Bahadur simriay ghar nao nidh avay dhaye|| Sabh thayi hoye sahaye||1||
Dasveyn Patshah Shri Guru Gobind Singh Sahib Ji sabh thayi hoye sahaye||
Dassa Patshahiya di jot Shri Guru Granth Sahib Ji de paath deedar da dhyan dhar ke bolo ji Waheguru||
Panja pyarian,chauhan Sahibjadian, chali Mukatian, Hathian, Jappian, Tappian, Jinah Naam japya, Vand chhakiya,Deg chalayi, Teg vahi, dekh ke anditth keeta, tinna pyarian, saachearyan de kamayi da dhyan dhar key Khalsa Ji! Bolo Ji Waheguru||
Jinna Singhan Singhnian ne Dharam het shees dittey, band band kataey, khopariyan luhayian, Charkharhiyan te charhey, aareyan naal chiraye gaye, Gurduariyan di seva layi kurbaniyan keetiyan, Dharam nahi harya, Sikhi kessan suasan naal nibahi, tinna puratan te vartman Shahidan di kamayi da dhyan dhar key Khalsa Ji !Bolo Ji Waheguru||
Panja Takhatan, Sarbatt Gurduariyan da dhyan dhar ke, Bolo Ji Waheguru||
Prithamey Sarbatt Khalsa Ji ki Ardass hay ji, Sarbatt Khalsa ji ko Waheguru,Waheguru,Waheguru chitt avay, avan ka sadka, sarb sukh hovey||
Jahan Jahan Khalsa ji Sahib Tahan tahan rachhiya riyaet,Deg Teg Fateh,Birad ki paij,Panth ki jeet ,Shri Sahib ji sahaye,Khalsa ji ke bol baley, bolo ji Waheguru||
Sikha noo Sikhi daan, kesh dann, rehat daan,bibek dann,visah dann,bharosa dann,danna sir dann Naam dann,Shri Amritsar ji ke darshan isnnan,chaukian,jhandey, bungey,jugo jug attal, Dharam ka jaikar,Bolo ji Waheguru||
Sikha da mn neeva, Matt uchi, matt patt da rakha aap Waheguru||
Hey Akaal Purakh! Aapney Panth de sada sahayi Dattar jio, Shri Nanakana Sahib te hor Gurduariyan Gurudhaman jinna ton Panth noo vichhorhiya gaya hay khulley darshan deedar atey seva sambhal da daan Khalsa ji bakhasho||
Hey nimaniya de mann,nitaniya de taan,nioteyan de ott, sacchay Pita Wahegru ji!Aap ji de hajoor…………..di Ardass hay ji,akkhar vadha ghata bhull chukk maaf karani, sarbatt de karaj rass karney||
Seyi puare mel jinna milya tera Naam chitt avey||
Nanak Naam charhdi kala ||
Tere bhaney sarbatt da bhala||
Waheguru Ji Ka Khalsa ||
Waheguru Ji ki Fateh||

Dohra||
Agya bhayi Akaal ki,tabi chalayo Panth||
Sabh Sikhan ko hukam hay, Guru manyo Granth||
Guru Granth ji manyo,pargat Gura ki deh||
Jo Prabh ko mil bo chahay,khoj Shabad may leh||
Raj karega Khalsa aaki rahe n koye||
Khavar hoye sabh millengey,bachay sharan jo hoye||
Nanak Naam jahaj hay, charhay so uttarey paar||
Jo shardha kar sevdey,Gur paar uttaranhaar||
Boley so nihal, Sat Shri Akaal||

Keertan Sohila

Sohila
Raag Gaorhi Deepaki
    Mahaala 1
Ik Onkaar Satgur Parsaad||
Jay Gahr keerat aakhiay kartey ka hoye bicharo||
Tit ghar gavaho sohila sivarehu Sirjanharo||1||
Tum gavaho mere nirbhao ka sohila||
Hao vari jit sohilay sada sukh hoye||1||Rahao||
Nit nit jiarhay samaliyan dekhayga devanhar||
Tere daney keemat n pavay tis Datey kavan sumar||2||
Sanbat saha likhya mil kar pavhao tel||
Dehu sajjan aseesarhiya jio hovay sahib sio mel||3||
Ghar ghar eho pahucha sadarhay nit pavvan||
Saddanhara simriay Nanak se dih avvan||4||
Raag Aasa Mahaala 1||
Chhe ghar chhe Gur chhe updesh||
Gur Gur eko vesh anek||1||
Baba jay ghar kartey keerat hoye||
So ghar rakh vadayi toye||1||Rahao||
Visuye chasiya gharhiya pehra
Thiti vari mahu hoya||
Sooraj eko rutt anek||
Nanak kartey key ketey vesh||2||

Raag Dhanasari Mahaala 1||

Gagan may thal rav chand deepak baney tarika mandal janak moti||
Dhoop malayan lo pavan chavro karey sagal banraye phoolant joti||1||
Kaisi Aarti hoye|| Bhav khandna teri Aarti|| Anhatta shabad vajant bheri||1|Rahao||
Sahas tav nain nan nain heh tohey kao sahas moorat nanaa ek tohi||
Sahas pad bimal nan ek pad gand bin sahas tav gand iv chalat mohi||2||
Sabh meh jot jot hay soyi||
Tis day chanan sabh meh chanan hoyi||
Gur sakhi jot pargat hoye|| Jo tis bhavay so Aarti hoye|
Har charan kanwal makrand lobhit mano andino mohey aahi pyasa||
Kirpa jal deh Nanak saring kao hoye ja te naye vasa||4||

Raag Gaorhi Poorabi Mahaala 4||
Kaam karodh nagar bahu bharya mil Sadhu khandal khanda hey||
Poorab likhat likhey Gur paya mn Har liv mandal manda hey||1||
Kar Sahdu anjali punn vadda hey|| Kar dandaot punn vadda hey||1|| Rahao||
Saakat Har ras saad n janya tin antar haomay kanda hey||
Jio jio chaleh chubhay dukh paveh jamkaal saheh sir danda hey||2||
Harjan Har Har Naam samaney dukh janam maran bhav khanda hey||
Abinasi Purakh paya Parmeshar baho sobh khand Barahamanda hey||3||
Hum gareeb muskeen Prabh tere Har rakh rakh vadd vadda hey||
Jan Nanak Naam adhar tek hay Har Naamey hi sukh manda hey||4||

Raag Gaorhi Poorabi Mahaala 5||
Karao benanti sunho mere meeta Sant tehal ki bela||
Iha khat chalaho Har laha agay basan suhela||1||
Aodh ghatay dinas rainarey|| Mn Gur mil kaaj savarey||1||Rahao||
Ih sansar bikaar sansey meh taryo Baraham Gyani||
Jiseh jagaye piavay ih ras akath katha tin jani||2||
Ja kao aye spyi bihajhaho Ha Gur te mn basera||
Nij ghar mehal pavaho sukh sehajey bahur n hoyego phera||3||
Antaryami Purakh bidhatey shardha mn ki poorey||
Nanak dass ihay sukh mangay mokao kar Santan ki dhoorey||4||

Rehraas Sahib

Ik Onkaar Satgur Parsaad||
Salok M:1||
Dukh daroo sukh rog bhaya ja sukh taam n hoyi||
Tu karta karna may nahi ja hao kar n hoyi||1||
Balihari kudrat vassya || Tera ant n jayi lakhya||1|| Rahao||
Jaat met jot meh jata akal kala bharpur rahya||
Tu saccha Sahib sift sualiyo jin keeti so paar paya||
Kaho Nanak Kartey kiya bata jo kichh karn aso kar reha||2||

So Dar Raag Aasa Mahaala 1
Ik Onkaar Satgur Parsaad||
So dar tera keha so ghar keha jit beh sarb samaley||
Vajey tere naad anek asankha kete tere vavanharey||
Kete tere raag pari sio kahiey kete tere gavanharey||
Gavan tudhno pavan pani besantar gavay Rajadharam duarey||
Gavan tudhno chit gupt likh janan likh likh Dharam bicharey||
Gavan tudhno Ishar Barahma Devi sohan tere sada savarey||
Gavan tudhno Inder Indersan baithey Devtya dar naley||
Gavan tudhno Sidh samadhi andar gavan tudhno Sadh vicharey||
Gavan tudhno jati sati santokhi gavan tudhno veer kararey||
Gavan tudhno Pandit parhan rakhisar jug jug Veda naley||
Gavan tudhno Mohaniya mn Mohan surag machh pyale||
Gavan tudhno ratn uapye tere atth satth Teerath naley||
Gavan tudhno Jodh Mahabal Soora gavan tudhno khani charey||
Gavan tudhno khand mandal Barahamanda kar kar rakhey tere dharey||
Seyi tudhno gavan jo tudh bhavan ratey tere Bhagat rasaley||
Hor kete tudhno gavan se may chit n aavan Nanak kiya bicharey||
Soyi soyi sada sach Sahib sacha sachi nayi||
Hay bhi hosi jaye n jasi rachna jin rachayi||
Rangi rangi bhati kar kar jansi maya jin upayi||
Kar kar dekhay kita apna jio tis di vadiayi||
Jo tis bhavay soyi karsi phir hukam n karna jayi||
So Patshah saha patsahib Nanak rehan rajayi||1||

Aasa Mahaala 1||

Sun vadda akhay sab koye||
Kevad vadda deetha hoye||
Keemat paye n kahya jaye||
Kahnay valey tere rahe samaye||1||
Vaddey mere Sahiba gehar ganbheera guni gaheera||
Koye n janay tera keta kevad cheera||1||Rahao||
Sabh surti mil surat kamayi||
Sabh keemat mil keemat payi||
Gyani dhyani Gur Gur hayi||
Kahan n jayi teri til vadiayi||2||
Sabh sat sabh tap sabh changeaiya||
Sidh purkha kiya vadeaiya||
Tudh vin Sidhi kinay n paiya||
karam milay nahi thak rahaiya||3||
Aakhan vala kiya vechara||
Siphti bharey tere bhandara||
Jis tu deh tisay kiya chara||
Nanak sach savaranhara||4||

Aasa Mahaala 1||
Aakha jeeva visaray mar jao||
Aakhan aokha sacha Nao||
Sachey Naam ki lagay bhookh||
Ut bhookhay khaye chaliyeh dukh||1||
So kio vissaray meri maye||
Sacha Sahib sachey naye||1||Rahao||
Sachey Naam ki til vadeayi||
Aakh thakey keemat nahi payi||
Je sabh mil kay aakhan pahe||
Vadda n hovay ghat n jaye||2||
Na oh marray n hovay sog||
Deda rahay n chookay bhog||
Gun eho hor nahi koye||
Na ko hoya na ko hoye||3||
Jevaad aap tevaad teri daat||
Jin din kar kay kiti raat||
Khasam visaray te kamjaat||
Nanak navay bajh sanaat||4||

Raag Gujari mahaala 4||

Har ke jan Satgur sat purkha binao karao Gur paas||
Hum keerey kirm Satgur sarnayi kar day Naam  pargaas||1||
Mere meet Gurdev mokao Ram Naam pargaas||
Gurmat Naam mera pran sakhayi Har keerat humari Rehraas||1|| Rahao||
Harjan ke vadbhag vaderey jin Ha Har sardha har pyas||
Ha Har Naam milay triptaseh mil sangat gun pargaas||2||
Jin Har Har Har ras Naam n paya te bhagheen jum pass||
Jo satgur sharan sangat nahi aye dhrig jeevey dhrig jee vaas||3||
Jin Harjan Satgur sangat payi tin dhur mastak likhya likhaas||
Dha dhan Satsangat jit Har ras paya mil jan Nanak Naam pargaas||4||

Raag Gujari Mahaala 5||

Kahey re mn chitviya udam ja aahar Har jio pariya||
Sail patthar meh jant upaye ta ka rijak agay kar dhariya||1||
Mere Madhao ji satsangat miley su tariya||
Gurparsaad parmpad paya sookey kashat harya||1||Rahao||
Janan Pita lok sut banita koye n kiski dhariya||
Sir sir rijak sanbahey Thakur kahey mn bhao kariya||2||
Oodey ood avay say kaisa tis pachhay bacharey chhariya||
Tin kavan khalavay kavan chugavay mn meh simran kariya||3||
Sabh nidhan das ashat sidhan Thakur kar tal dharya||
Jan Nanak bal bal sad bal jayiae tera ant n paravariya||4||

Raag Aasa Mahaala 4 So Purakh

Ik Onkaar Satgur Pasaad||
So Purakh niranjan Har Purakh niranjan har agma agam apaara||
Sabh dhiaveh sabh dhiaveh Tudhji Har sachey sirjan hara||
Sabh jia Tumarey ji Tu jai ka datara||
Har dhiavaho Santoh ji sabh dookh visaranhara||
Har apey Thakur Har apey sevak ji kiya Nanak jant vichara||1|
Tu ghat ghat antar sarbh nirantar Har eko Purakh samana||
Ik Datey ik bhekhari ji sabh tere choj vidana||
Tu apey Data apey Bhugta ji hao tudh bin avar n jana||
Tu Parbaraham beant beant ji tere kiya gun akh vikhana||
Jo seveh jo seveh tudh ji jan Nanak tin kurbana||2||
Har dhiaveh Har dhiaveh tudh ji se jan jug meh sukh vasi||
Se mukat bhaye jin Har dhiaiya ji tin tooti jam ki phasi||
Jin nirbhao jin Har nirbhao dhiayia ji tin ka bhao sabh gavasi||
Jin seviya jin seviya mera Har ji te Har Har roop samasi||
Se dhan se dhan jin Har dhiayia ji jan Nanak tin bal jasi||3||
Teri bhagat teri bhagat bhandar ji bharey beant beanta||
Tere Bhagat tere Bhagat sakahan tudh ji Har anik anek ananta||
Teri anik teri anik kareh Har pooja ji tap tapeh japeh beanta||
Tere anek tere anek parheh bahu simrat sashat ji kar kiriya khat karam karanta||
Se Bhagat se Bhagat bhaley janNanak ji jo bhaveh mere har bhagvanta||4||
Tu aad Purakh aparanpar karta ji Tudh jevad avar n koyi||
Tu jug jug eko sada sada ti eko ji tu nihchal karta soyi||
Tudh aapey bhavay soyi vartay ji tu aapey kareh so hoyi||
Tudh aapey srishti sabh upayi ji tudh aapey sirjeh sabh goyi|
Jan Nanak gun gavay kartey ke ji jo sabhsay ka janoyi||5||
Aasa Mahaala 4||
Tu karta sachiyar maeda sayi ||
Jo tao bhavay soyi thisi jo tu deh soyi hao payi||1|Rahao||
Sabh teri tu sabhani dhiayia||
Jisno kirpa kareh tin Naam ratan paya||
Gurmukh ladha manmukh gavaya||
Tudh aap vichhorhiya aap milayia||1||
Tu dariayo sabh tujh hi mahey||
Tujh bin dooja koye nahi||
Jia jant sabh tera khel||
Vijog mil vichhurhiya sanjogi mel||2||
Jis no tu janayeh soyi jan janay||
Har gun sad hi aakh vakhanay||
Jin Har seviya tin sukh paya||
Sehajey hi Har Naam samaya||3||
Tu aapey karta tera kiya sabh hoye||
Tu kar kar vekheh janey soye||
Jan Nanak Gurmukh pargat hoye||4||

Aasa Mahaala 1||

Titt sarvararhay bhayilay nivasa pani pavak tinih kiya||
Pank ju moh pug nahi chalay hum dekha teh doobialey||1||
Mn ek n chetas morh mana||
Har bisrat tere gun galya||1||Rahao||
Na hao jati sati nahi parhya moorakh mugdha janam bhaya||
Parnavit Nanak tin ki sarna jin tu nahi visariya||2||
Aasa Mahaala 5||
Bhayi prapat manukh dehuriya||
Gobind milan ki eh teri bariya||
Avar kaaj tere kittey n kaam||
Mil Sadh sangat bhaj keval Naam||1||
Saranjam laag bhav jal taran kay||
Janam birtha jaat rang maya kay||1|Rahao||
Jap tap sanjam Dharam n kamaiya||
Seva Sadh n janiya har raiya||
Kaho Nanak hum neech karma ||
Sharan parey ki rakhoh sarma||2||

Kabyo Bach Benati||
Chaupayi||
Hamari karo hath de rachha ||Pooarn hoye chit ki ichha ||
Tav charnan mn rahey hamara ||Apna jaan karo pritipara ||1||
Hamarey dushat sabhay tum ghavahu || Aap hath de mohey bachavahu||
Sukhi bassay moro parvara || Sevak Sikh sabhay kartara ||2||
Mo rachha nij ka de kariye || Sabh bairan ko aaj sanghariye ||
Pooran hoye hamari assa || Tor Bhajan ki rahey pyasa ||3||
Tumeh chhad koyi aur na dhiyaoon || Jo bar chahun su tum se paoon ||
Sevak Sikh hamarey tariyeh || Chun chun chhattar hamarey mariye ||4||
Aap hath de mujhay ubariye || Maran kaal ka trass nivariye ||
Hujo sada hamarey pacchha || Shri assidhuj jo kariyuh racchha||5||
Rakh leho muhe rakhan harey || Sahib Sant sahaye pyare ||
Deen bandh dushtan ke hanta || Tum ho puri chatur dus kanta ||6||
Kaal paye Barahma bup dhara || kaal paye Shivju avatara ||
Kaal paye kar Bissan parkasha || Sakkal kal ka kiya tamasha||7||
Javan kaal jogi Shiv kiyo || Baid raj Barhma ju thiyo ||
Javan kaal sabh lok savara || Namaskar sabh tohe hamara||8||
Javan kaal sabh jagat banaiyo || Dev dait jachhan upjaiyo||
Aad ant ekey avatara || Soyi Guru samjhiyo hamara||9||
Namaskar tishai ko hamari || Sakkal parja jin aap savari ||
Shivkan ko savgun sukh diyo || Sattaran ko pal mo badh kiyo||10||
Ghat ghat ke antar ki jaanat || Bhaley burey ki peer pachhanat||
Chitti te kunchar asthula || Sabh par kripa darishti kar phoola ||11||
Santan dukh paye te dukhi || Sukh paye sadhan ke sukhi ||
Ek ek ki peer pachhanay || Ghat ghat ke pat pat ki janay||12||
Jab udakarakh kara Kartara || Parja dharat tab deh apaara ||
Jab aakarakh karat ho kabahhun || Tum may milat deh dhar sabahun ||13||
Jetey badan shrishati sabh dharay || Aap apani boojh ucharey ||
Tum sabh hi te rehat niralam || Jaanat bed bhed aur Aalam ||14||
Nirankar Nirabkaar Nirlamb || Aad aneel anaad asambh ||
Ta ka moorh ucharat bheda || Ja ko bhev na paavat Beda ||15||
Ta kau kar pahan anumanat || Maha moorh kucchh bhed na jaanat ||
Mahadev kau kehat sada shiv || Nirankar ka cheenat neh bhiv ||16||
Aap apani budh hay jeti || Barnat bhin bhin tohey teti ||
Tumara lakha n jaye passara || Kih bidh saja piratham sansaara ||17||
Ekay roop anoop saroopa || Rank bhayo rav kahi bhoopa ||
Andaj jeraj setaj keeni || Utbhuj khan bahur rach deeni ||18||
Kahun phool raja haiv baitha || Kahun simmit bhayo Shankar iketha ||
Sigri shrishit dikhaye achanbhav || Aad jugar saroop suyanbhav ||19||
Aab racchha meri tum karo || Sikh ubaar asikh sangharo ||
Dushat jitay uthavat utpata || Sakkal malechh karo ran ghata ||20||
Je asidhuj tav sarani parey || Tin ke dushat havay marey ||
Purakh javan pug parey tiharey || Tin ke tum sankat sabh tarey ||21||
Jo kal ko ik baar dhiayehay || ta ke kaal niakkat nahi aye hay ||
Raachha hoye tahey sabh kaala || Dushat arishat tarayn tatkaala ||22||
Kripa drishati tan jaye niharaho || Ta ke taap tanak meh Hariho||
Ridh Sidh ghar mo sabh hoyi || Dushat chhah chhev sakay n koyi||23||
Ek baar jin tumeh sanbhara || Kaal phas te tahe ubara||
Jin nar naam tiharo kaha || Darid dushat dokh te raha ||24||
Kharhagket may sharan tuhari || Aap hath de leho ubhari ||
Sharab thaur mo hohu sahayi || Dushat dokh te leho bachayi||25||

Savaiya||

Payen gaheh jab te tumarey tab te koyu ankh tarey nahi aniyo||
Ram Rahim Puran Kuran anek kahey matt ek n manyo||
Simrat shashtar bed sabhay baho bhed kahey hum ek n janyo||
Shri assipan kirpa tumri kar may n kahyo sabh tohey bakhanyo||1||

Dohra||
Sagal duar kao chhad kay gaheyo tuharo duar||
Baah gahey ki laaj aas Gobind daas tuhar||2||

Ramkali Mahaala 3 Anand
Ik Onkaar Satgur Parsaad||
Anand Bhaiya meri maye Satgur may paya||
Satgur ta sehaj seti mn vajiya vadhaiya||
Raag ratan parvar pariya shabad gavan aiya||
Shabado ta gavaho Hari kera mn jini vasaiya||
Kahay Nanak anand hoya satgur may paya||1||

Ey mn mereya tu sada raho Har naley||
Har naal raho tu mn mere dookh sab visarana||
Angi kaar oh karey tera kaaraj sabh savarana||
Sabhana galla samrath Soami so kio manoh visarey||
Kahay Nanak mn merey sada raho har naley||2||

Sachey Sahiba kiya nahi ghar terey ||
Ghar ta terey sabh kuchh hay jis devey so pavey||
Sada shift salaha teri naam mn visavey||
Naam jin mn vasiya vajey Shabad ghanerey||
Kahay Nanak sachey Sahib kiya nahi ghar terey||3||

Sacha Naam mera adharo||
Sach Naam adhar mera jin bhukha sabh gavaiya||
Kar shant sukh mn aye vasiya jin ichha sabh pujaiya||
Sada kurban keeta Gur vitaho jis diya eh vadiaiya||
kahay Nanak sunho Santoh shabd dharho piyaro||
Sacha Naam mera adharo||4||

Vajey panch shabad tit ghar sabhagay||
Ghar sabhagay shabad vajay kala jit ghar dhariya||
Panch doot tudh vass kitey kal kantak mariya ||
Dhur karam paya tudh jin kao se Naam Har ke lagey||
Kahay Nanak teh sukh hoya tit ghar anhad vahey||5||

Anand sunho vadbhagiho sagal manorath poorey||
Parbaraham Parbh paya uttarey sagal visoorey||
Dookh rog santap uttarey suni saachi Bani||
Sant sajjan bhaye sarsey poorey Gur te jani||
Suntey puneet kahtey pavitt Satgur raheya bharpoorey||
Binvant Nanak Gur charan lagey vajey anhaad toorey||40||

Mandavani Mahaala 5||
Thal vich tinn vastu payio Satt Santokh Vicharo||
Amrit Naam Thakur ka paiyo jis ka sabhas adharo||
Je ko khavay je ko bhunchay tis ka hoye udharo||
Eh vasat taji nah jayi nit nit rakh ur dharo||
Tum sansar charan lag tarriye sabh Nanak Baraham pasaaro||1||

Slok Mahaala 5||

Tera keeta jato nahi maino jog kitoyi||
May nirgunyarey ko gun nahi aapey taras payoyi||
Taras paya miharamat hoyi Satgur sajjan miliya||
Nanak Naam milay ta jeeva tan mn thivay harya||1||

Paorhi||

Tithay tu samrath jithay koyi nahi||
Othay teri rakh agani udar mahey||
Sun kay Jam key Doot naye teray chhad jahey||
Bhaojal bikham asagah Gur shabadi paar pahey||
Jin kao laggi pyas Amrit seyi khahey||
Kal meh eho punn gun Gobind gahey||
Sabhsay no Kirpal samaley sahe sahe||
Birtha koye n jaye ji avay tudh aahey||9||

Slok M:5||

Antar Guru Aarathana jivaha jap Gur nao||
Netari Satgur pekhna sarvani sunana Gur nao||
Satgur seti ratya dargeh payiay thao||
Kaho Nanak kirpa karey jisno eh vath deh||
Jug meh uttam kadiyeh virley keyi key||1||

M:5||

Rakhey rakhanhar aap ubariyen||
Gur ki pairy paye kaaj savariyen||
Hoa aap dyal manaho n visariyen||
Sadh jana kay sang bhavjal tariyen||
Saakat nindak dusht khin mahey bidariyen||
Tis Sahib ki tek Nanak manay mahey||
Jis simrat sukh hoye sagaley dookh jahey||2||

Anand Sahib

Anand Sahib
Ramkali Mahaala 3 Anand
Ik Onkaar Satgur Parsaad||
Anand Bhaiya meri maye Satgur may paya||
Satgur ta sehaj seti mn vajiya vadhaiya||
Raag ratan parvar pariya shabad gavan aiya||
Shabado ta gavaho Hari kera mn jini vasaiya||
Kahay Nanak anand hoya satgur may paya||1||

Ey mn mereya tu sada raho Har naley||
Har naal raho tu mn mere dookh sab visarana||
Angi kaar oh karey tera kaaraj sabh savarana||
Sabhana galla samrath Soami so kio manoh visarey||
Kahay Nanak mn merey sada raho har naley||2||

Sachey Sahiba kiya nahi ghar terey ||
Ghar ta terey sabh kuchh hay jis devey so pavey||
Sada shift salaha teri naam mn visavey||
Naam jin mn vasiya vajey Shabad ghanerey||
Kahay Nanak sachey Sahib kiya nahi ghar terey||3||

Sacha Naam mera adharo||
Sach Naam adhar mera jin bhukha sabh gavaiya||
Kar shant sukh mn aye vasiya jin ichha sabh pujaiya||
Sada kurban keeta Gur vitaho jis diya eh vadiaiya||
kahay Nanak sunho Santoh shabd dharho piyaro||
Sacha Naam mera adharo||4||

Vajey panch shabad tit ghar sabhagay||
Ghar sabhagay shabad vajay kala jit ghar dhariya||
Panch doot tudh vass kitey kal kantak mariya ||
Dhur karam paya tudh jin kao se Naam Har ke lagey||
Kahay Nanak teh sukh hoya tit ghar anhad vahey||5||

Sachi livay bin deh nimani||
Deh nimani livay bajaho kiya karay vichariya||
Tudh bajh samrath koye nahi kirpa kar Banvariya||
Es nao hor thao nahi shabad lag savariya||
Kahay Nanak livay bajhaho kiya karey vechariya||6||

Anand anand sabh ko kahay anand Guru te janiya||
Janiya anand sada Guru te kirpa karay pyareya||
Kar kirpa kilvikh katey gyan anjun sariya||
Andarho jin ka moh tuta tin ka Shabad Sachay savariya||
Kahay Nanak eh anand hay anand Guru te janiya||7||

Baba jis tu deh soyi jan pavay||
Paveh ta so jan deh jis no hor kiya karay vechariya||
Ik bharmey bhooley phirih deh dis ik Naam laag savariya||
Gurparsaadi mn bhaiya nirmal jina bhana bhaveh||
Kahay Nanak jis deh pyare soyi jn paveh||8||

Avaho Sant pyareo akath ki karoh kahani||
Kareh kahani akath keri kit duarey paiye||
Tam man dhan sabh sop Gur kao hukam manniye paiye||
Hukam manoh Gur kera gavaho sachi Bani ||
Kahay Nanak sunho Santoh kathiyo akath kahani||9||

Ey mn chanchla chaturayi kiney n paya||
Chaturayi n paya kinay tu sun mn meriya ||
Eh maya mohani jin et bharam bhulaiya ||
Maya ta mohani tinay kiti jin thagaoli paiaya||
Kurban kita tisay vitaho jin moh meetha laya||
kahay Nanak mn chanchal chaturayi kinay n paya||10||

Ey mn pyaria tu sada sach samaley||
Eh kutamb tu jo dekhda chalay nahi teray nalay||
Sath teray chalay nahi tis naal kio chit laiye||
Aisa kaam mooley n keechey jit ant pchhotaiye||
Satgur ka updesh sun tu hovay terey nalay||
Kahay Nanak mn pyaretu sada sach samaley||11||

Agam agochra tera ant n payia||
Ant n payia kinay tera aapna aap tu janeh||
Jia jant sabh khel tera kia ko akh vikhaneye||
Akheh t vekheh sabh tuhay jin jagat upaeya||
Kahay Nanak tu sada agumn hain tera ant n paya||12||

Sur nar mun jun amrit khojadey su amrit Gur te paya||
Paya Amrit Gur kirpa kini sacha mn vasaya||
Jia jant sabh tudh upaye ik vekh parsan aiya||
Labh lobh ahankaar chooka Satgur bhala bhaya||
Kahay Nanak jis no aap tutha tin amrit Gur te paya||13||

Bhagta ki chal nirali||
Chala nirali Bhagta keri bikham marag chalna||
Labh lobh ahankaar taj trishana bahut nahi bolna||
Khaneyuh tikkhi valaho nikki et marag jana||
Gurparsaadi jini aap tajjeya Har vasnaa samani||
Kahay Nanak chal Bhagta jugho jug nirali||14||

Jio tu chalayeh tiv chaleh Soami hor kia jana gun terey||
Jiv tu chalayeh tivay chaleh jina marag paveh||
Kar kirpa jin Naam laiyeh se Har Har sada dhiaveh||
Jis no katha sunaeyeh apani se Gurduare sukh pavyeh||
Kahay Nanak sachey Sahib jio bhavay tivay chalaveh||15||

Eh sohila shabad suhava||
Shabado suhava sada sohila Satgur sunaya||
Eh tin kay mn vassya jin dhuraho likhiya aaya||
Ik phireh ghanerey kareh gala gali kinay n paya||
Kahay Nanak shabad sohila Satgur sunaiya||16||

Pavitt hoye se jana jini Har dhiayia||
Har dhiayia pavitt hoye Gurmukh jini dhiayia||
Pavitt Mata Pita kutamb sahit sio pavitt sangat sabayia||
Kahadey pavitt sundey pavitt jini mn vasaiya||
Kahay Nanak se pavitt jini Gurmukh Har Har dhiayia||17||

Karmi sehaj n uppajay vin sehajay sehsa n jaye||
Nah jaye sehsa kitay sanjam rahey karam kamaye||
Sahsay jio maleen hay kit sanjam dhota jaye||
Mn dhovaho Shabad lagaho Har sio rahoh chit laye||
Kahay Nanak Gurparsaadi sehaj upajjay ih sehsa iv jaye||18||

Jiaho mayle bahroh nirmal||
Bahroh nirmal jiaho ta mailay tini janam jooay hareya||
Eh tishna vadda rog lagga maran manaho visariya||
Veda meh Naam uttam so suneh nahi phireh jio betaliya||
Kahay Nanak jin sach tajiya koorhey lagey tini janam jooay||19||

Jiaho nirmal bahroh nirmal||
Bahroh ta nirmal jiaho nirmal Satgur te karani kamani||
Koorh ki soye pahuchay  nahi mansa sach samani||
Janam ratan jini khattiya bhaley se vanjarey||
Kahay Nanak jin mn nirmal sada Gur naley||20||

Je ko Sikh Guru seti sanmukh hovay||
Hovay ta sanmukh Sikh koyi jiaoh rahay Gur naley||
Gur ke charan hirdday dhiaye antar aatmay samaley||
Aap chhad sada rahay parnay Gur bin avar n janay koye||
Kahay Nanak sunho Santoh so Sikh sanmukh hoye||21||

Je ko Gur te vemukh hovay bin Satgur mukat n pavay||
Pavay mukat n horthay koyi puchhuho bibekiya jaye||
Anek juni bharam avay vin Satgur mukat n paye||
Phir mukat paye laag Gur charani Satgur shabad sunaye||
Kahay Nanak vichar dekhahu vin Satgur mukat n paye||22||

Avaho Sikh Satgur ke pyareo gavaho saachi Bani||
Bani ta gavaho Guru keri Baniya sir Bani||
JIn kao nadar karam hovay hirdday tina samani||
Pivaho Amrit sada rahoh Har rang japiho sarigpani||
Kahay Nanak sada gavaho eh sachi Bani||23||

Satguru bina hor kachi hay Bani||
Bani ta kaachi Satguru hor kaachi Bani||
Kehdey kaachey sundey kaachey kaachi aakh vikhani||
Har Har nit kareh rasna kahya kacchu n jani||
Chit jin ka Hir laya maya bolan paye ravani||
Kahay Nanak Satgur bajhaho hor kaachi Bani||24||

Gur ka shabad rattan hay heerey jit jarhao||
Shabad ratan jit mn laga eho hoya samao||
Shabad seti mn miliya saachay laya bhao||
Aapey heera ratan aapey jis no deh bujhaye||
Kahay Nanak Shabad ratan hay heera jit jarhao||25||
Shiv shakat aap uppayeke karta aapey hukam vartaye||
Hukam vartaye aap vekhay Gurmukh kisay bujhaye||
Torhey bandhan hovay mukat shabad mn vasaye||
Gurmukh jisno aap karey su hovay ekas sio liv laye||
Kahay Nanak aap karta aapey hukam bujhaye||26||

Simrat shastar punn paap bichardey tattay saar n jani||
Tattay saad n jani Guru bajhaho tattay saar n jani||
Tihi guni sansar bharam sutta suttiya rain vihani||
Gur kirpa te se jun jagey jina Har mn vassiya boleh Amrit Bani||
Kahay Nanak so tatt paye jisno andin har liv lagay jagat rain vihani||27||

Mata ke uddar meh pritipal karey so kio manaho visariye||
Manho kio visariye evaad Data je agan meh ahaar pahuchavey||
Osno kihu poh n saki jis nao aapni liv laveh||
Aapni liv aapey laye Gurmukh sada samaliye||
Kahay Nanak evaad Data so kio manaho visariye||28||

Jaisi agan uddar meh taisi baahar maya||
Maya agan sabh ikko jehi Kartey khel rachaiya||
Ja tis bhana ta janmiya parvaar bhala bhaya||
Liv chhurhaki laggi trishna maya amar vartaya||
Eh maya jit Har vissaray moh uppajay bhao dooja laya||
Kahay Nanak Gurparsaadi jina liv lagi tini vichey maya paya||29||

Har aap amulak hay mul n paya jaye||
Mul n paya jaye kisay vitaho rahay lok vilalaye||
Aisa satgur je milay tisno sir saopiye vichaho aap jaye||
Jis da jio tis mil rahay Har vassay mn aaye||
Har aap amulak hay bhag tinna ke Nanaka jin har pallay paye||30||

Har raas meri mn vanjara||
Har raas meri mn vanjara Satgur te raas jani||
Har Har nit japeho jiaho laha khattiyo diharhi||
Eh dhan tinna miliya ji Har aapey bhana||
Kahay Nanak Har raas meri mn hoya vanjara||31||

Ey rasna tu anraas raach rahi teri pyas n jaye||
Pyas n jaye horat kitay jicha Har raas palay n paye||
Har raas paye palay piye Har raas bahurh n trishna lagay aaye||
ehu Har ras karami paayie Satguru milay jis aaye||
Kahay Nanak hor anruss sabh veesaray ja Har vassay mn aaye||32||

Ey sareera mereya Har tum meh jot rakhi ta tu jug meh aya||
Har jot rakhi tudh vich ta tu jug meh aya||
Har aapey Mata aapey Pita jin jio upaye jagat dikhaiya||
Gurparsaadi bujhiya ta chalat hoya chalat nadari aya||
Kahay Nanak shrishti ka mool rachiya jot rakhi ta tu jug meh aya||33||

Mn chao bhaya Parabh aagum sunya||
Har mangal gao sakhi grih Mandar banya||
Har gao mangal nit sakhiye sog dookh n viapaye||
Gur charan lagey din sabhagey aapna pir japaye||
Anhat Bani Gur Shabad jani Har Naam Har raas bhogo||
Kahay Nanak Prabh aap miliya karan kaaran jogo||34||

Ey sareera mereya iss jug meh aye key kaya tudh karam kamaya||
Ke karam kamaya tudh sareera ja tu jug meh aya||
Jin Har tera rachan rachya so Har mn na vasaiya||
Gurparsaadi Har mn vassya poorab likhiya paya||
Kahay Nanak eh sareer parvan hoya jin Satguru sio chitt laya||35||

Ey netaroh mereho Har tum meh jot dhari har bin avar n dekhaho koyi||
Har bin avar n dekhaho koyi nadari Har nihaliya||
Eh viss sansar tum dekhdey ehu Harka roop hay Har roop nadari aya||
Gurparsaadi bujhiya ja vekha Ha ikk hay Har bin avar n koyi||
Kahay Nanak eh nettar andh se Satgur miliye dib drishti hoyi||36||

Ey sarvanoh mereho sachay sunanay no pathaye||
Sachay sunanay no pathaye sareer laye sunho satt Bani||
Jit suni mn tan harya hoya rasna ras samani||
Sach alaakh vidani ta ki gatt kahi n jaye||
Kahay Nanak Amrit Naam sunho pavittar hovho sachay sunanay no pathaye||37||

Har jio gupha ander rakh kay vaja pavan vajaya||
Vajaya vaja paon nao duarey pargat kiye dasva gupat rakhaiya||
Gurduarey laye bhavani ikna dasva duar dikhaiya||
Teh anek roop nao nav nidh tisda ant n jayi paya||
Kahay Nanak Har pyare gupha ander raakh kay vaja pavan vajaya||38||

Ehu sacha sohila sachay ghar gavaho||
Gavaho ta sohila ghar sachay jithay sada sach dhiavahe||
Sacho dhiaveh ja tudh bhaveh Gurmukh jina bujhaveh||
Ih sach sabhna ka khasam hay jis bakhasey so jun pavahey||
Kahay Nanak sach sohila sachay ghar gaveh||39||

Anand sunho vadbhagiho sagal manorath poorey||
Parbaraham Parbh paya uttarey sagal visoorey||
Dookh rog santap uttarey suni saachi Bani||
Sant sajjan bhaye sarsey poorey Gur te jani||
Suntey puneet kahtey pavitt Satgur raheya bharpoorey||
Binvant Nanak Gur charan lagey vajey anhaad toorey||40||

 

 

Chaupayi Sahib

         Ik Onkaar
Shri Waheguru Ji Ki Phateh||
Patshahi 10
||
Kabyo Bach Benati||
Chaupayi||

Hamari karo hath de rachha ||Pooarn hoye chit ki ichha ||
Tav charnan mn rahey hamara ||Apna jaan karo pritipara ||1||
Hamarey dushat sabhay tum ghavahu || Aap hath de mohey bachavahu||
Sukhi bassay moro parvara || Sevak Sikh sabhay kartara ||2||
Mo rachha nij ka de kariye || Sabh bairan ko aaj sanghariye ||
Pooran hoye hamari assa || Tor Bhajan ki rahey pyasa ||3||
Tumeh chhad koyi aur na dhiyaoon || Jo bar chahun su tum se paoon ||
Sevak Sikh hamarey tariyeh || Chun chun chhattar hamarey mariye ||4||
Aap hath de mujhay ubariye || Maran kaal ka trass nivariye ||
Hujo sada hamarey pacchha || Shri assidhuj jo kariyuh racchha||5||
Rakh leho muhe rakhan harey || Sahib Sant sahaye pyare ||
Deen bandh dushtan ke hanta || Tum ho puri chatur dus kanta ||6||
Kaal paye Barahma bup dhara || kaal paye Shivju avatara ||
Kaal paye kar Bissan parkasha || Sakkal kal ka kiya tamasha||7||
Javan kaal jogi Shiv kiyo || Baid raj Barhma ju thiyo ||
Javan kaal sabh lok savara || Namaskar sabh tohe hamara||8||
Javan kaal sabh jagat banaiyo || Dev dait jachhan upjaiyo||
Aad ant ekey avatara || Soyi Guru samjhiyo hamara||9||
Namaskar tishai ko hamari || Sakkal parja jin aap savari ||
Shivkan ko savgun sukh diyo || Sattaran ko pal mo badh kiyo||10||
Ghat ghat ke antar ki jaanat || Bhaley burey ki peer pachhanat||
Chitti te kunchar asthula || Sabh par kripa darishti kar phoola ||11||
Santan dukh paye te dukhi || Sukh paye sadhan ke sukhi ||
Ek ek ki peer pachhanay || Ghat ghat ke pat pat ki janay||12||
Jab udakarakh kara Kartara || Parja dharat tab deh apaara ||
Jab aakarakh karat ho kabahhun || Tum may milat deh dhar sabahun ||13||
Jetey badan shrishati sabh dharay || Aap apani boojh ucharey ||
Tum sabh hi te rehat niralam || Jaanat bed bhed aur Aalam ||14||
Nirankar Nirabkaar Nirlamb || Aad aneel anaad asambh ||
Ta ka moorh ucharat bheda || Ja ko bhev na paavat Beda ||15||
Ta kau kar pahan anumanat || Maha moorh kucchh bhed na jaanat ||
Mahadev kau kehat sada shiv || Nirankar ka cheenat neh bhiv ||16||
Aap apani budh hay jeti || Barnat bhin bhin tohey teti ||
Tumara lakha n jaye passara || Kih bidh saja piratham sansaara ||17||
Ekay roop anoop saroopa || Rank bhayo rav kahi bhoopa ||
Andaj jeraj setaj keeni || Utbhuj khan bahur rach deeni ||18||
Kahun phool raja haiv baitha || Kahun simmit bhayo Shankar iketha ||
Sigri shrishit dikhaye achanbhav || Aad jugar saroop suyanbhav ||19||
Aab racchha meri tum karo || Sikh ubaar asikh sangharo ||
Dushat jitay uthavat utpata || Sakkal malechh karo ran ghata ||20||
Je asidhuj tav sarani parey || Tin ke dushat havay marey ||
Purakh javan pug parey tiharey || Tin ke tum sankat sabh tarey ||21||
Jo kal ko ik baar dhiayehay || ta ke kaal niakkat nahi aye hay ||
Raachha hoye tahey sabh kaala || Dushat arishat tarayn tatkaala ||22||
Kripa drishati tan jaye niharaho || Ta ke taap tanak meh Hariho||
Ridh Sidh ghar mo sabh hoyi || Dushat chhah chhev sakay n koyi||23||
Ek baar jin tumeh sanbhara || Kaal phas te tahe ubara||
Jin nar naam tiharo kaha || Darid dushat dokh te raha ||24||
Kharhagket may sharan tuhari || Aap hath de leho ubhari ||
Sharab thaur mo hohu sahayi || Dushat dokh te leho bachayi||25||

Tav Parsaad Savaiye

Tav Parsaad Savaiye
Ik Onkaar Satgur Parsaad||
Patshahi 10||
Tav Parsaad|| Savaiye||
Saravag sudh samooh sidhan ke
Dekh phiriyo ghar jog jati ke||
Sur surardan sudh sudhadik
Sant samooh anek mati ke||
Sarey hi desh ko dekh rahiyo matt
Kou n dekhiat pran pati ke||
Shri Bhagwan ki bhaye kirpa hu te
Ek rati bin ek rati ke||1||
Matey matang jarey jar sung
Anoop utang surung sawarey||
Kot turung kurung se kuddat
Paon ke gaon kao jaat nivarey||
Bhari bhujan ke bhoop bhali bhid
Niyavat sees n jaat bicharey||
Etey bhaye ti kaha bhaye bhoopa
Ant kau nangey hi paye padharey||2||
Jeet phiray sab desh dishan ko
Bajat dhol mirdung nagarey||
Gujant goorh gajan ke sunder
Hinsat hi hayeraj hajarey||
Bhoot bhavikh bhavan ke bhoopat
Kaun ganey nahi jaat bicharey||
Shri pat Shri Bhagwan bhajey bin
Ant kao antke dham sidharey||3||
Teerath nan daya dam daan
Su sanjam nem anek bisekhey||
Bead Puran kateb Kuran
Jameen jaman saban ke pekhey||
Paon aahar jati jat dhar
Sabhay su bichar hajarak dekhey||
Shri Bhagwan bhajey bin bhoopat
Ek rati bin ek n lekhay||4||
Sudh sipah durant dubah
Su saaj sanah durjan dalengey||
Bhari guman bharey mn may
Kar parbat pankh haley n halengey||
Tor areen maror mavasan
Matey matangan maan malengey||
Shri pat Shri Bhagwan kirpa bin
Tyag jahaan nidaan chalengey||5||
Beer apaar baday bariyar
Abichareh saar ki dhar bhachhiya||
Torat desh malind mavasan
Matey gajan ke maan malliya||
Garhey garhan ke torhanhar
Su battan hi chak char lavviya||
sahib Shri sab ko sirnayak
Jachik anek su ek divvya||6||
Dannav Dev phinind nisachar
Bhoot bhavvikh bhavaan japengey||
Jeev jitey jal mey thal mey
Pal hi pal mey sab thap thapengey||
Pun partapan badh jait dhun
Pappan ke bahu punj khapengey||
Sadh samooh parsann phiray jug
Sattar sabhay avlok chapengey||7||
Maanav Inder Gajinder naradhap
Jaun Trilok ko raaj karengey||
Kot isnaan gajadik daan
Anek suamber saaj barengey||
Barahm Maheshar Bissan sachipat
Ant phasey jum phas parengey||
Je nar Shri Pat ke paras hein pug
te nar pher n deh dharengey||8||
Kaha bhayo jo daou lochan moond ke
Baith rahiyo bak dhiyan lagaiyo||
Nahat phiriyo liye saat samundaran
lok gaiyo parlok gavaiyo||
Bass kio bikhiyan so baith kay
Aise hi aise su bais bitaiyo||
Sach kaho sun leho sabay
Jin prem kio tin hi Parab payo||9||
Kahu lay paahan pooj dhariyo sir
kahu lay ling garay latkaiyo||
Kahu likhiyo Har avachi disha meh
Kahu pachhah ko sees nivaiyi||
Kaou butaan ko pojat hay pus
Kaou mritaan ko poojan dhaiyo||
Koor kiriya urjhiyo sabh hi jug
Shri Bhagwan ko bheid n paiyo||10||

 

 


Jaap

              

 

               Shri Waheguru Ji Ki Fateh||
Jaap||
Shri Mukh Vaak Patshahi 10||
Chhapay Chhand||  Tav Parsaad||
Chakkar chihan aur baarn jaat aur paat nahin jih||
Roop rang aur rekh bhekh koau keh n sakat keh||
Achal moorat anbhao parkash amitoj kahijay||
Kot Inder Inderan sahe sahan gannijay||
Tribhavan mahip sur nar asur net net ban tarin kehat||
Tav sarab naam kathay kavan karam naam barnat simit||1||

Bhujang Paryat Chhand||
Namastan akaley|| Namastan Kripaley|| Namastan aroopey|| Namastan anoopey||2||
Namastan abhekhey|| Namastan alekhey|| Namastan akaye|| Namastan Ajaye||3||
Namastan Aganjey|| Namastan Abhanjey|| Namastan Anaamey|| Namastan athamey||4||
Namastan akaramn|| Namastan adharamn|| Namastan anamn|| Namastan adhamn||5||
Namastan ajeetey|| Namastan abhitey|| Namastan abahey|| Namastan adhahey||6||
Namastan aniley|| Namastan anadey|| Namastan achhedey|| Namastan agadhey||7||
Namastan aganjey|| Namastan abhanjey|| Namastan udharey|| Namastan aparey||8||
Namastan su ekey|| Namastan anekay|| Namastan abhootey|| Namastan ajoopey|9||
Namastan nirkarmey|| Namastan nirbharmey|| Namastan nirdesey|| Namastan nirbhesey||10||
Namastan nirnamey|| Namastan nirkamey|| Namastan nirdhatey|| Namastan nirghatey||11||
Namastan nirdhutey|| Namastan abhutey|| Namastan alokey|| Namastan ashokey||12||
Namastan nirtapey|| Namastan athapey|| Namastan trimaney|| Namastan nidhaney||13||
Namastan agahey|| Namastan abahey|| Namastan tribargey|| Namastan asargey||14||
Namastan parbhogey|| Namastan su jogey|| Namastan arangey|| Namastan abhangey||15||
Namastan agunmey|| Namastassat runmey|| Namastan jalasarey|| Namastan nirasarey||16|| Namastan ajatey || Namastan apatey|| Namastan amjabey||   ajabey||17|| Adesn adesey|| Namastan abhesey|| Namastan nirdhamey|| Namastan nirbamey|18|| Namoh sarab kaley|| namoh sarab dyaley|| Namoh sarab roopey|| Namoh sarab bhoopey||19|| Namoh sarab khapey|| Namoh sarab thapey|| Namoh sarab kaley|| Namoh sarab paley||20|| Namastassat devay|| Namastan abhevay|| Namastan ajanmey|| Namastan subanamey||21|| Namoh sarab gaoney|| Namoh sarab bhaoney|| Namoh sarab rangey|| Namoh sarab bhangey||22|| Namoh kal kaley|| Namastassat dyaley|| Namastan abarney|| Namastan amarney|23|| Namastan jararan|| Namastan kritaran|| Namoh sarab dhandey|| Namosat abandhey||24|| Namastan nrisakey|| Namastan nribakey|| Namastan Rahimey|| Namastan Karimey||25|| Namastan anantey|| Namastan mahantey|| Namastassa ragey|| Namastan suhagey||26|| Namoh sarab sokhan|| Namoh sarab pokhan|| Namoh sarab Karta||Namoh sarab harta||27|| Namoh jog jogey|| Namoh bhog bhogey|| Namoh sarab dyaley|| Namoh sarab paley||28||
Chachari Chhand|| Tav Parsaad||
Aroop hain||Anoop hain|| Ajoo hain||Abhoo hain||29|| Alekh hain|| Abhekh hain|| Anaam hain||Akaam hain||30|| Adhey hain|| Abhey hain|| Ajeet hain|| Abheet hain||31|| Triman hain|| Nidhan hain|| Tribarag hain|| Asarag hain||32|| Aneel hain|| Anaad hain|| Ajey hain||Ajaadhain||33|| Ajanam hain||Abaran hain||Abhoot hain|| Abharan hain||34|| Aganj hain|| Abhanj hain|| Ajhoojh hain|| Ajhanjh hain||35|| Ameek hain|| Rafeek hain|| Adhandh hain|| Abandh hain||36|| Nirboojh hain|| Asoojh hain|| Akaal hain||Ajaal hain||37|| Alah hain|| Ajaah hain||Anant hain||Mahant hain||38|| Aleek hain|| Nrisareek hain||Nirlanbh hain|| Asanbh hain||39|| Agunm hain|| Ajunm hain|| Abhoot hain|| Achhoot hain||40|| Alok hain|| Asok hain|| Akaram hain|| Abharam hain||41|| Ajeet hain|| Abheet hain|| Abah hain|| Agah hain||42|| Amaan hain|| Nidhan hain|| Anek hain|| Phir ek hain||43||
Bhujang Paryat Chhand||
Namoh sarab maney|| Samasati nidhaney|| Namoh dev devey|| Abhekhi abhevey||44|| Namoh kal kaley|| Namoh sarab paley|| Namoh sarab gaoney|| Namoh sarab bhaoney||45|| Anangi anathey || Nrisangi parmathey|| Namoh bhan bhaney|| Namoh maan maney||46|| Namoh chand chandrey namoh bhan bhaney|| Namoh geet geetey namoh taan taney||47|| Namoh nirat nirtey namoh naad nadey|| Namoh paan paney nahom baad badey||48|| Anangi anamey samasati saroopey|| Parbhangi parmathey samasati bibhootey||49|| Kalanka bina nekalanki saroopey|| Namoh raaj raajesavran param roopey||50|| Namoh jog jogesavran param sidhey|| Namoh raaj raajesavran param bridhey||51|| Namoh shastar paney|| Namo ashastar maney|| Namoh param gyata|| Namoh lok mata||52|| Abhekhi abharami abhogi abhugtey|| Namoh jog jogesavran param jugtey||53|| Namoh nit narayney karoor karamey|| Naomh paret aparet deve sudharmey||54|| Namoh rog harta namoh raag roopey|| Namoh sah sahan namoh bhoop bhoopey||55|| Namoh daan daaney namoh maan maney|| Namoh rog rogey namastan isananey||56|| Namoh mantar mantaran namoh jantar jantaran|| Namoh ishat ishatey namoh tantar tantaran||57|| Sada sachdanand saraban parnasi|| Anoopey aroopey samastul nivasi||58|| Sada sidhaada bhudaada bridh karta || Adho urath arandh aghan ogh harta||59|| Param param Parmeshavran prochh palan|| Sada sarbada sidh Data dyalan||60|| Achhedi abhedi || Anaaman akaaman|| Samsatoparaji samastasaat dhaman||61||
Tera Jor ||Chachari Chhand||
Jaley hain||Thaley hain|| Abheet hain| Abhey hain||62|| Parabhu hain|| Ajoo hain|| Adesh hain|| Abhesh hain||63||
Bhujang Paryat Chhand||
Agadhey abadhey|| Anandi saroopey|| Namoh sarab maney||Samasati nidhaney||64|| Namastan nirnathey|| Namastan Paramathey|| Namastan aganjey|| Namastan bhanjey||65|| Namastan akaley|| Namastan apaley|| Namoh sarab dese|| Namoh sarab bhese||66|| Namoh raj rajey|| Namoh saj sajey|| Namoh sah sahey|| Namoh mah mahey||67|| Namoh geet geetey|| Namoh preet preetey|| Namoh rokh rokhey|| Namoh sokh sokhey||68|| Namoh sarab rogey|| Namoh sarab bhogey|| Namoh sarab jeetan|| Naomh sarab bheetan||69|| Namoh sarab gyanan|| Namoh patan tanan|| Namoh sarab mantran|| Namoh sarab jantran||70|| Namoh sarab drisan|| Namoh sarab krisan|| Namoh sarab rangey|| Tribhangi anangey||71|| Namoh jeev jeevan namoh beej beejey|| Akhijey abhijey samsatan parsijey|| Kripalan saroopey kukarman parnasi|| Sada sarbada ridh sidhan nivasi||73||
Charpat Chhand|| Tav Parsaad||
Amrit karmey|| Ambrit Dharmey|| Akhaal jogey|| Achaal bhogey||74|| Achaal rajey|| Attal sajey|| Akhaal dharman|| Alaakh karman||75|| Sarban data|| Sarban gyata|| Sarban bhaney|| Sarban maney||76|| Sarban pranan|| Sarban tranan|| Sarban bhugta ||Sarban jugta||77|| Sarban devan||Sarban bhevan||Sarban kaley||Sarban paley||78||
Rual Chhand||Tav Parsaad||
AAd roop anaad moorat ajon Purkh apaar|| Sarb maan triman dev abhev aad udar|| Sarb palak sarb ghalk sarb ko pun kaal|| Jattar tattar birajhi avdhoot roop risal||79||Naam tham n jaat jakar roop rang n rekh|| Aad purkh udar moorat ajon aad asekh|| Desh or n bhes jakr roop rekh n raag|| Jattar tattar disa visa hoye pheliyo anurag||80|| Naam kaam biheen pekhat dhaam hu n jahe|| Sarb maan sarbattar maan sadev manattahe|| Ek moorat anek darshan keen roop anek|| Khel khel akhel khelan ant ko phir ek||81|| Dev bhev n janahi jih Bed od kateb|| Roop rang n jaat pat su janahi kih jeb|| Taat maat n jaat jakar janam maran biheen|| Chakkar bakkar phiray chattar chakk manahi pur teen||82|| Lok chaodey key bikhay jug jaapyi jih jaap| |Aad dev anaad moorat thapiyo sabhay jih thap|| Param roop puneet moorat pooran purakh apaar|| Sarb bisav rachiyo suyanbav garhan bhanjanhar||83|| Kaal heen kala sanjugat Akaal Purukh adesh|| Dharam dham su bharam rehat abhoot alakh abhes|| Ang rag n rang jakeh jaat paat n naam|| Garab ganjan dust bhanjan mukt dayak kaam||84|| Aap roop ameek an usttat ek purakh avdhoot|| Garab ganjan sarb bhanjan aad roop asoot|| Ang heen abhang anamat ek purkh apaar|| Sarb layek sarb ghayek sarb ko pritipaar||85|| Sarb ganta sarb hanta sarb te anbhekh|| Sarb sastar n janhi jih roop rang or rekh|| Param Bed puran jakeh net bhakhat nitt|| Kot simrat puran sastar n avahi voh chit||86||
Madhubhar chhand|| Tav Parsaad||
Gun gan udar|| Mehama apaar|| Aasan abhang|| Upma anang||87||Anbhao parkash|| Nisdin anaas|| Ajaan bah|| Sahaan sah||88|| Rajaan raaj|| Bhanaan bhan|| Devan dev|| Upma mahaan||89|| Indraan Inder|| Balaan bal|| Rankaan rank|| Kalaan kaal||90|| Anbhoot ang|| Abha abhang|| Gat mit apaar|| Gun gan udar||81|| Mun gan parnaam|| Nirbhay nikaam|| Att doot parchand|| Mit gat akhan||92|| Aalisiyeh karam|| Aadrisiyeh Dharam|| Sarba bharnadhiyeh|| Andand badhiyeh||93||
Chacahri Chhand|| Tav Parsaad||
Gobindey|| Mukandey|| Udarey|| Apaarey||94|| Hariyan|| Kariyan|| Nirnamey|| Aakamey||95||
Bujang Paryat Chhand||
Chattar chakkar karta || Chattar chakkar harta|| Chattar chakkar daney|| Chattar chakkarjaney||96|| Chattar chakkar varti|| Chattar chakkar bharti|| Chattar chakkar paley|| Chattar chakkar kaley||97|| Chattar chakkar passey|| Chattar chakkar vassey|| Chattar chakkar manyeh|| Chattar chakkar danyeh||98||
Chachari Chhand||
Na satteray|| Na mitteray|| Na bharman|| Na bhitteray||99|| Na karman|| Na kaye|| Ajanaman|| aajaye||100|| Na chitteray|| Na mitteray|| Parey hay|| Pavitteray||101|| Pritheesay|| Adeesay|| adrisay|| Akrisay||102||
Bhagvati Chhand|| Tav Parsaad Kathatey||
Ke aachhij deshay|| Ke aabhij|| Ke aganj karmay|| Ke abhanj bharmay|| Ke aabhij lokay|| Ke aadit sokay|| Ke avdhoot barnay|| Ke bibhoot karney||104|| Ke rajan parbha hain|| Ke Dharman dhuja hain|| Ke aashok barnay|| Ke sarba abharnay||105|| Ke jagtan kriti hain|| Ke chhatran chhattri hain|| Ke Brahaman saroopey|| Ke anbhao anoopey||106|| Ke aad adev hain|| Ke aap abhev hain|| Ke chitran bihenay|| ke ekay adheenay||107|| Ke roji rajakay|| Raheemay rihakay|| Ke paak be aib hain|| Ke gaibul gaib hain||108|| Ke aphvul gunah hain|| Ke sahan sah hain|| Ke karan kunind hain|| Ke roji dihand hain||109|| Ke rajak Raheem hain|| Ke karman Kareem hani|| Ke sarban kali hain|| Ke sarban dali hain||110|| Ke sarbattar manyeh|| Ke sarbattar danyeh|| Ke sarbattar gaonay|| Ke sarbattar bhaonay||111|| Ke sarbattar deshay|| Ke sarbattar bheshay|| Ke sarbattar rajay|| Ke sarbattar sajay||112|| Ke sarbattar deenay|| Ke sarbattar leenay|| Ke sarbattar ja ho || Ke sarbattar bha ho||113|| Ke sarbattar deshay|| Ke sarbatar bheshay|| Ke sarbattar kallay|| Ke sarbattar pallay||114|| Ke sarbattar hanta|| Ke sarbattar ganta|| Ke sarbattar bhekhi|| Ke sarbattar pekhi||115|| Ke sarbattar  kajjay|| Ke sarbattar rajjay|| Ke sarbattar sokhay|| Ke sarbattar pokhay||116|| Ke sarbattar tranay|| Ke sarbattar pranay|| Ke sarbattar deshay|| Ke sarbattar bheshay||117|| Ke sarbattar manyeh|| Sadayan pardhanyeh|| Ke sarbattar jappeyeh|| Ke sarbattar thapeyeh||118|| Ke sarbattar bhannay|| Ke sarbattar mannay|| Ke sarbattar Inderay|| Ke sarbattar chanderay||119|| Ke sarban kaleemay|| Ke parman phaheemay|| Ke aakal alaamay|| Ke Sahib kalamay||120|| Ke husnul vajoo hain|| Tamamul rujoo hain|| hameysul salamay|| Saleekhat mudamay||121|| Ganimul sikastay|| Garibul prasatay|| Bilandul makanay|| Jameenul jamanay||122|| Tmijul tamamay|| Rujual nidhanay|| Hriphul ajeemay|| Rajayek yakeenay||123|| Anekul tarang hain|| abhed hain abhang hain||Ajijul nivaj hain|| Ganimul khiraaj hain||124|| Nirukat saroop hain|| Trimukt bibhoot hain|| Parbhugat prbha hain|| Su jugat sudha hain||125|| Sadayvan saroop hain|| Abhedi anoop hain|| Samastoparaj hain|| Sada sarb saaj hain||126|| Samustul salam hain|| Sadayval akaam hain|| Nirbadh saroop hain|| Agadh hain anoop hain||127|| Oan aas roopey|| Anaad saroopay|| Anangi anamay|| Tribhangi trikamay||128|| Tribaragan tribadhey|| Aganjey agadhey|| Subhan sarab bhagey|| Susarba anuragey||129|| Tribhugat saroop hain|| Achhij hain achhoot hain|| Ke narkan parnas hain|| Ke prithiul parvaas hain||130|| Nirukat Prabha hain|| Ke sadayvan sada hain|| Bibhugat saroop hain|| Parjukat anoop hain||131|| Nirukat sada hain|| Bibhugat Prabha hain|| Unukat saroop hain|| Parjukat anoop hain||132||
Chachari Chhand ||
Abhang hain|| Anang hain|| Alekh hain|| Abhekh hain||133|| Abharm hian|| Akarm hain|| Anaad hain|| Jugad hain||134|| Ajay hain|| Abay hain|| Abhoot hain|| Adhoot hain||135|| Anaas hain|| Udas hain|| Adhand hain|| Abandh hain||136|| Abhagat hain|| Birkat hain|| Anaas hain|| Parkash hain||137|| Nichint hain|| Sunint hain|| Alikh hain|| Adikh hain||138|| Alekh hain|| Abhekh hain|| Adhah hain|| Agah hain||139|| Asunbh hain|| Agunbh hain|| Aneel hain|| Anaad hain||140|| Anitt hain|| Su nitt hain|| Ajaat hain|| Ajaad hain||141||
Charpat Chhand|| Tav Parsaad||
Sarban hanta || Sarban ganta|| Sarban khiyata|| Sarban gyata||142|| Sarban harta|| Sarban karta|| Sarban pranan|| Sarban tranan||143|| Sarban karman|| Sarban dharman|| Sarban jugta|| Sarban mukta||144||
Rasaval Chhand|| Tav Parsaad||
Namoh narak nasey|| Sadayvan parkashey|| Anangan saroopey|| Abhangan bibhootey||145|| Parmathaman parmathey|| Sada sarb sathey|| Agadh saroopey|| Nirbadh bibhootey||146|| Anangi anamey|| Tribhangi trikamey|| Nirbhangi saroopey|| Sarbangi anoopey||147|| Na pottaray|| Na puttaray|| Na sattaray na mittaray|| Na taatay na maatay|| Na jattay na pattay||148|| Nrisank sareek hain|| Amito ameek hain|| Sadayvan Prbha hain|| Ajay hain|| Aja hain||149||
Bhagvati Chhand|| Tav Parsaad||
Ke jahar jahur hain|| Ke hajar hajur hain|| Hamesul salaam hain|| Samastul kalaam hain||150|| Ke Sahib dimag hain|| Ke husnul chirag hain|| Ke kaamal Kareem hain|| Ke rajak Raheem hain||151|| Ke roji dihand hain|| Ke rajak rahind hain|| Kareemul kamaal hain|| Ke husnul jamaal hain||152|| Ganeemul khiraj hain|| Garibul nivaj hain|| Hariphul sikann hain|| Hirasul phikann hain||153|| Kalankan parnas hain|| Samastul nivas hain|| Aganjul ganeem hain|| Rajayak Raheem hain||154|| Samastul juba hain|| Ke Sahib kira hain|| Ke narkan parnas hain|| Bihustul nivas hain||155|| Ke sarbul gavann hain|| Hamesul ravann hain|| Tamatul tameej hain|| Samastul ajeej hain||156|| Paran param eesh hain|| Samastul adeesh hain|| Adesul alekh hain|| Hamesul abekh hain||157|| Jiminul jama hain|| Amikul ima hain|| Kareemul kamaal hain|| Ke juarat jamaal hain||158|| Ke achalan parkash hain|| Ke amito subas hain|| Ke ajab saroop hain|| Ke amito bibhoot hain||159|| Ke amito pasa hain|| Ke aatam prabha hain|| Ke achalan anang hain|| Ke amito abhang hain||160||
Madhubhar Chhand ||Tav Parsaad||
Mun man parnaam|| Gun gan mudam|| Ar bar aganj|| Har nar parbhanj||161|| An gan parnaam|| Mun man salaam|| Har nar akhand|| Bar nar amand||162|| Anubhav anaas|| Mun man parkash|| Gun gan parnaam|| Jal thal mudam||163|| Anchhijj ang|| Aasan abhang|| Upma apaar|| Gat mit udar||164|| Jal thal amand|| Dis vis abhand|| Jal thal mahant|| Dis vis beant||165|| Anubhav anaas || Dhritdhar dhuras|| Ajaan bah|| Ekey sudah||166|| Onkaar aad|| Kathani anaad|| Khal khand khyal|| Gur bar akaal||167|| Ghar ghar parnaam|| Chit charan naam|| Anchhij gaat|| Ajij n baat||168|| Anjhanjh gaat|| Anranj baat|| Antutt bhandar|| Anthatt apaar||169|| Aadeeth Dharam|| Att dheeth karam|| Anbaran anant|| Data mahant||170||
Harbolmana Chhand|| Tav Parsaad||
Karunalaya hain|| Ar ghalaya hain|| Khal khandan hain|| Meh mandan hain||171|| Jugteshavar hain|| Parmeshavar hain|| Kal karan hain|| Sarab ubaran hain||172|| Dhrit ke dharan hain|| Jug ke karan hain|| Man manyeh hain|| Jug janyeh hain||173|| Saraban bhar hain|| Saraban kar hain|| Sarab pasyeh hain|| Sarab nasyeh hain||174|| Karunakar hain|| Bishvanbar hain|| Sarbeshvar hain|| Jugteshavar hain||175|| Brahmandas hain|| Khal khandas hain|| Par te par hain|| Karunakar hain||176|| Ajapa jap hain|| Athapa thap hain|| Akrita krit hain|| Amrita mrit hain||177|| Amrita mrit hain|| Karuna krit hai|| Akrita krit hain|| Dharni dhrit hain||178|| Amiteshavar hain|| Parmeshavar hain|| Akrita krit hain|| Amrita mrit hain||179|| Ajaba krit hain|| Amrita mrit hain|| Nar nayak hain|| Khal ghayak hain|| Bishavanbhar hain|| Karunalaya hain|| Nrip nayak hain|| Sarab payak hain||181|| Bhav bhanjan hain|| Ar ganjan hain|| Rip tapan hain|| Jup japan hain||182|| Akaln krit hain|| Sarba krit hain|| Karta kar hain|| Harta Har hain||183|| Parmatam hain|| Sarab atam hain|| Atam bus hain|| Jus ke jus hain||184||
Bhujang Parayat Chhand||
Namo Sooraj Soorajey namo Chander Chanderey|| Namo raj rajey namo Inder Inderey|| Namo andhkarey namo tej tejey| Namo brind brindey namo beej beejey||185|| Namo rajasn tamasn shant roopey|| Namo parm ttatn attatn saroopey|| Namo jog jogey namo gyan gayney|| Namo mantar mantrey Namo dhyan dhyaney||186|| Namo judh judhey namo gyan gyaney|| Namo bhoj bhojey namo pan paney|| Namo kaleh karta namo shant roopey|| Namo Inder Inderey anadn bibhootey||187|| Kalankar roopey alankaar alankey|| namo aas namo bank bankey|| Abhangi saroopey ananagi anamey|| Tribhangi trikaley anangi akamey||188||
Ek Achhari Chhand||
Ajay|| Alay|| Abhay|| Abay||189|| Abhu|| Aju|| Anaas|| Akash||190|| Aganj|| Abhanj|| Alaakh|| Abhaakh||191|| Akaal|| Dayal|| Alekh|| Abhekh||192|| Anaam|| Akaam|| Agaah|| Adhaah||193|| Anathey|| Parmathey|| Ajoni|| Amoni||194|| N ragey|| N rangey|| N roopey|| N rekhey||195|| Akaramn|| Abharamn|| Aganjey|| Alekhey||196||
Bhujang Paryat Chhand||
Namastul parnamey samsatul parnasey|| Aganjul anamey samstul nivasey|| Nrikamn bibhootey samstul saroopey|| Kukaramn parnasi sudharamn bibhootey||197|| Sada sachdanand satarn parnasi|| Karimul kuninda samastul nivasi|| Ajayab bibhotey gajayab ganeemey|| Harian karian karimul Raheemey||198|| Chattar chakkar varti chattar chakkar bhugtey|| Suyanbhav subhn sarbada sarab jugtey|| Dukaln parnasi dayaln saroopey|| Sada ang sangey abhangn bibhootey||199||

 

Jap Ji Sahib

Ik Onkaar Satnam Karta Purkh Nirbhao Nirvair
Akal Murat Ajuni Say Bhan Gur parsad ||

||Jap ||
Aad sach jugad sach hai bhi sach Nanak hosi bhi sach ||1||

Sochay soch n hovayi je sochi lakh vaar||
Chupay chup n hovayi je laye raha liv taar||
Bhukhya bhukh n uttari je banna puria bhar||
Sahas syanapa lakh hohe ta ik n chalay naal||
Kiv sachayara hoyiye kiv kurhay tutay paal||
Hukam rajayi chalana Nanak likhiya naal||1||

Hukami hovan akaar hukam n kahya jayi||
Hukami hovan ji hukam milay vadiayi||
Hukami uttam neech hukam likh dukh sukh payieh||
Ikna hukami bakhshees ik hukami sada bhavayie||
Hukamay andar sabh ko bahar hukam n koye||
Nanak hukamay je bujhay t haomay kahe n koye||2||

Gavay ko taan hovay kise taan||
Gavay ko daat janay nisaan||
Gavay ko gun vadayia char||
Gavay ko vidya vikham vichar||
Gavay ko saaj karay tan kheh||
Gavay ko jia lay phir deh||
Gavay ko japay disse dur||
Gavay ko vekhay hadra hadoor||
Kathna kathi n avay tot||
Kath kath kathi koti kot kot||
Deda deh lenday thak pahe||
Juga jugantar khahi khahe||
Hukami hukam chalaye raho||
Nanak vigsay veparvaho||3||

Sacha Sahib sach naye bhakhya bhao apaar||
Akheh mangeh deh deh daat karey Dataar||
Pher ke aagay rakhiye jit disay Darbar||
Muho ke bolan boliye jit sun dharey piyar|
|Amrit vela sach nao vadayi vichar||
Karmi avay kaprha nadari mokh duar||
Nanak evay janiye sabh apay sachiyar||4||

Thapya n jaye keeta n hoye||
Aape aap Niranjan soye||
Jin saveyia tin paya maan||
Nanak gaviye guni nidhan||
Gaviye suniye maan rakhiye bhao||
Dukh parhar sukh ghar lay jaye||
Gurmukh nadan Gurmukh vedan Gurmukh rahya samayi||
Gur ishar Gur Barahma gur Parbati mayi||
Je hao jana akha nahi kahna kathan n jayi||
Gura ik deh bujhayi||
Sabhna jiya ik Data so may  visaar n jayi||5||

Teerath nava je tis bhava vin bhaney ke naye kari||
Jeti sirath upayai vekha vin karma ke miley layi| |
Mat vich ratan jawahar manak je ik Gur ki sikh suni||
Gura ik deh bhujhayi||
Sabhna jiya ka ik Data so may visaar n jayi||6||

Je jug charey aarja hor disuni hoye||
Nava khanda vich janiye naal chalay sabh koye||
Changa nao rakhaye kay jus keerat jug ley||
Je tis nadar n aaveyi t vaat n puchhey ke||
Keeta andar keet dosi dos dharey||
Nanak nirgun gun karey gunvanteya gun de||
Teha koyi n sujheyi je tis gun koyi karey||7||

Suneye sidh peer sur naath||
Suneye dharat dhaval akash||
Suneye deep lo pataal ||
Suneye pohe n sakey kaal ||
Nanak Bhagata sada vigas ||
Suneye dookh paap ka naas||8||

Suneye Ishar Baraham Ind ||
Suneye mukh salahan mand ||
Suneye jog jugat tan bhed ||
Suneye saasat simrat ved ||
Nanak Bhagata sada vigas ||
Suneye dookh paap ka naas ||9||

Suneye sat santokh gyan ||
Suneye aath sath ka isnaan ||
Suneye parh parh paveh maan ||
Suneye lagay sehaj dhyan ||
Nanak Bhagata sada vigas ||
Suneye dookh paap ka naas ||10||

Suneye sra guna ke gah ||
Suneye Sekh Peer Patshah ||
Suneye andhey pave raah ||
Suneye haath hovey asgah ||
Nanak Bhagata sada vigas ||
Suneye dookh paap ka naas ||11||

Maney ki gat kahi n jaye ||
Je ko kahay pichhay pachhutaye ||
Kagad kalam n likhanhaar ||
Maney ka beh karan vichar ||
Aesa Naam Niranjan hoye ||
Je ko maan janay maan koye ||12||

Maney surat hovay maan budh ||
Maney sagal bhavan ki sudh ||
Maney muh chota n khaye ||
Maney jam key sath n jaye ||
Aesa Naam Niranjan hoye ||
Je ko maan janay maan koye ||13||

Maney marag thak n paye ||
Maney pat sio pargat jaye ||
Maney mug n chalay Panth ||
Maney Dharam seti sanbandh ||
Aesa Naam Niranjan hoye ||
Je ko maan janay maan koye ||14||

Maney paveh mokh duar ||
Maney parvarey sadhar ||
Maney tarey taaray Gur Sikh ||
Maney Nanak bhaveh n bhikh ||
Aesa Naam Niranjan hoye ||
Je ko maan janay maan koye ||15||

Panch parvan panch pardhan ||
Panchey paveh dargeh maan ||
Panchey sohe h dar rajan ||
Pancha ka Gur ek dhyan ||
Je ko kahe karay vichar ||
Kartey kay karney nahi sumar ||
Dhaul Dharam ka daya ka poot ||
Santokh thap rakhya jin soot ||
Je ko bujhay hovey sachiyar ||
Dhavlay upar keta bhar ||
Dharti hor paray hor hor ||
Tis te bhar talay kavan jor ||
Jia jaat ranga ke naav ||
Sabhna likhya vurhi kalam ||
Eho lekha likh janay koye ||
Lekha likhya keta hoye ||
Keta taan soalehu roop ||
Keti daat janay kayn koot ||
Keeta pasao eko kavao ||
Tis te hoye lakh dariayo ||
Kudrat kavan kaha vichar ||
Varya n java ek vaar ||
Jo tudh bhavay sayi bhali kaar ||
Tu sada salamat  Nirankaar ||16||

Asankh Jap asankh bhao ||
Asankh pooja asankh tap tao ||
Asankh Granth mukh Ved paath ||
Asankh jog mann raheh udaas ||
Asankh Bhagat gun gyan vichar ||
Asankh sati asankh dataar ||
Asankh soor muh bhakh saar ||
Asankh mon liv laye taar ||
Kudrat kavan kaha vichar ||
Varya n java ek vaar ||
Jo tudh bhavay sayi bhali kaar ||
Tu sada salamat  Nirankaar ||17||

Asankh moorakh andh ghor ||
Asankh chor haramkhor ||
Asankh amar kar jaheh jor ||
Asankh gal vadh hatya kamayeh ||
Asankh paapi paap kar jayeh ||
Asankh koorhiyar koorheh phirayeh ||
Asankh malechh mal bhakh khayeh ||
Asankh nindak sir kareh bhar ||
Nanak neech kaheh vichar ||
Varya n java ek vaar ||
Jo tudh bhavay sayi bhali kaar ||
Tu sada salamat  Nirankaar ||18||

Asankh naav asankh thav ||
Aganm aganm asankh lo ||
Asankh keh sir bhar hoye ||
Akhari naam akhari salah ||
Akhari gyan geet gun gah ||
Akhari likhan bolan baan ||
Akhari sir sanjog vakhan ||
Jin eh likhey tis sir nahe ||
Jiv phurmaye tiv tiv pahe ||
Jeta keeta teta nao ||
Vin navay nahi ko thao ||
Kudrat kavan kaha vichar ||
Varya n java ek vaar ||
Jo tudh bhavay sayi bhali kaar ||
Tu sada salamat  Nirankaar ||19||

Bhariyay hath paer tan deh ||
Pani dhotay utaras kheh ||
Moot paleeti kaparh hoye ||
De saboon laiye oh dhoye ||
Bhariyay mat papan kay sang ||
Ohe dhopay navay ke rang ||
Puni paapi akhan naheh ||
Kar kar karna likh lay jaho ||
Apey beej apey hi khaho ||
Nanak hukmi avaho jaho ||20||

Teerath tap daya dat daan ||
Je ko pavay til ka maan ||
Sunya manya man keeta bhao ||
Anatrgat teerath mal nao ||
Sabh gun tere may nahi koye ||
Vin gun keetay bhagat n hoye ||
Suasat aath Bani  barmao ||
Sat suhan sada man chao ||
Kavan su vela vakhat kavan kavan thit kavan vaar ||
Kavan so ruti maha kavan jit hoa akaar ||
Vel n payia Pandati je hovay lekh Puran ||
Vakhat n payio Kadia je likhan lekh Kuran ||
Thit vaar n Jogi janay rut mahu n koyi ||
Ja Karta sirthi ko sajay apay janey soyi ||
Kiv kar akha kiv salahi kio varni kiv jana ||
Nanak akhan sabh ko akhay ikdoo ik syana ||
Vaada Sahib vaadi nayi keeta ja ka hovay ||
Nanak je ko aapau janay agay gaya n sohay ||21||

Patala patal lakh aagasa aagas ||
Orhak orhak bhal thakey Ved kehan ik vaat ||
Sehas athahara kehan kateba asalu ik dhat ||
Lekha hoye ta likhiye lekhay lekhay hoye vinash ||
Nanak vaada akhiye aapay jane aap ||22||

Salahi salahe eti surat n payia ||
Nadia atay vaah paveh samund n janieh ||
Samund saah sultan giraha seti maal dhan ||
Keerhi tul n hovani je tis manaho n visareh ||23||

Ant n siphti kehan a ant ||
Ant n karnay den n ant ||
Ant n vekhan sunan a ant ||
Ant n japay kia maan mant ||
Ant n japay keeta akaar ||
Ant n japay paravar ||
Ant karnay kete bilalahe ||
Ta ke ant na paye jahe ||
Ehu ant n janay koye ||
Bahuta kahiye bahute hoye ||
Vaada Sahib oocha thao ||
Oochay oopar oocha nao ||
Evaad oocha hovay koye||
Tis oochay ko janay soye ||
Jevad aap janay aap aap ||
Nanak nadari karami daat ||24||

Bahuta karam likhiya n jaye ||
Vaada data til n tamaye ||
Kete mangeh joth apar ||
Ketiya ganat nahi vichar ||
Kete khap tuteh vekar ||
Kete lay lay mukar pahe ||
Kete moorakh khahi khahe ||
Keteya dookh bhookh sad maar ||
Eh bhi daat teri daatar ||
Band khalasi bhanay hoye ||
Hor aakh n sakay koye ||
Je ko khayek akhan paye ||
Ohe janay jetiya muh khaye ||
Aapey janay aapey deh ||
Akheh se bhi keyi keh ||
Jisno bakhshey siphat salaha ||
Nanak Patshahi Patshaha ||25||

Amul gun amul vappar ||
Amul vapariye amul bhandar ||
Amul aveh amul lay jahe ||
Amul bhaye amula samahe ||
Amul Dharam amul diban||
Amul tul amul parvan ||
Amul bakhsheesh amul nisaan ||
Amul karam amul phurman ||
Amulo amul  akhya n jaye ||
Aakh aakh rahe liv laye ||
Aakheh ved paath puran ||
Aakheh parheh kareh vakhiyan ||
Akheh barmeh akheh ind ||
Akheh gopi tay Gobind ||
Akheh isaar akheh sidh ||
Akheh kete keete budh ||
Akheh danav akheh dev ||
Akheh sur nar mun jan sev ||
Kete akheh akhan pahe ||
Kete keh keh uth uth jahe  ||
Ete keetey hor kareh ||
Ta aakh n sakeh keyi key ||
Jevad bhavay tevad hoye ||
Nanak janay sacha soye ||
Je ko akhay bol vigarh ||
Ta likhiay sir gavara gavar ||26||

So dar keha so ghar keha jit beh sarab samaley||
Vaje nad anek asankha kete vavanhare||
Kete raag pari sio kahian kete gavanhare||
Gaveh tuhno paon pani baisantar gavay raja dharmduarey||
Gaveh chit gupt likh janeh likh likh dharm vicharey||
Gaveh ishar Barahma Devi sohan sada savarey||
Gaveh ind indsan baithay Devtiya dar naley||
Gaveh Sidh samadhi andar gavan Sadh vicharey||
Gavan jati sati santokhi gaveh veer kararey||
gavan Pandit parhan rakhisar jug jug Verda naley||
Gaveh mohaniya mn mohan surga machh pyaley||
Gavan ratan upaye tere athsad teerath naley ||
Gaveh jodh mahabal sooragaveh khanl charey||
Gaveh kand mandal varbhandakar kar kar rakhay dharey||
Seyi tudhno gaveh jo tudh bhavan ratey tere Bhagat rasaley||
Hor kete gavan se mai chit n aavan Nanak kiya vicharey||
Soyi soyi sada sach Sahib sacha sachi nayi||
Hay bhi hosi jaye n jasi rachna jin rachayi||
Rangi rangi bhati kar kar jinsi maya jin upayi||
Kar kar vekhe keeta apna jiv tis di vadiayi||
Jo tis bhavay soyi karsi hukam n karna jayi||
So Patshah saha patsahibNanak rehan rajayi||27||

Munda santokh saram pat jholi dhiyan ki kare bibhut||
Khintha kaal kuari kaya jugat damda parteet||
Aayi Panthi sagal jamati mn jeetey jug jeet||
Aadesh tisay aadesh||
Aad anil anaad anahit jug jug eko vesh||28||

Bhagat gyan daya bhandaran ghat ghat vajay naad||
Aap Nath Nathi sabh ja ki rith sidh avara saad||
Sanjog vijog duye kaar chalavaye lekhe aveh bhag||
Aadesh tisay aadesh||
Aad anil anaad anahit jug jug eko vesh||29||

Eka mayi jugat viayi tin cheley parvan||
Ik sansari ik bhandari ik laye di ban||
Jiv tis bhavay tivay chalavay jiv hovay phurman||
Oho vekhay oh nadar n avay bahuta ih vidan||
Aadesh tisay aadesh||
Aad anil anaad anahit jug jug eko vesh||30||

Aasan loye loye bhandar jo kichh paya so eka vaar||
Kar kar vekhay Sirjanhaar||
Nanak sachey ki sachio kaar||
Aadesh tisay aadesh||
Aad anil anaad anahit jug jug eko vesh||31||

Ik du jibhau lakh hohe lakh hoveh lakh vees||
Lakh lakh gerha akhiyeh ek naam Jagdeesh||
Et raah pat pavrhya charhiye hoye ikish||
Sun galla akash kikeeta ayi rees||
Nanak nadari paiye koorhi koorhe this||32|

Aakhan jor  chupay neh jor||
Jor n mangan den n jor||
Jor n jeevan maran neh jor||
Jor n raaj maal mn sor||
Jor n surti gyan vichar||
Jor n jugti chhutay sansar||
Jis hath kar vekhay soye||
Nanak uttam neech n koye||33||

Raati ruti thiti vaar||
Pavan paani agani pataal||
Tis vich dharti thap rakhi dharmshal||
Tis vich jee jugat key rang||
Tin key naam anek anant||
Karmi karm hoye vichar||
Sacha Aap sacha Darbar||
Tithay sohan panch parvaan||
Nadari karm pavay nisaan||
Kach pakayi othay paye||
Nanak gaya japay jaye||34||

Dharam khand ka eho dharam||
Gyan khand ka akhahu karam||
Kete pavan paani vaisantar kete Kahn Mahesh||
Kete Barmay gharhat gharhiye roop rang ke vesh||
Ketiya karambhumi mer kete kete dhu updedsh||
Kete  Ind chand soor kete kete mandal desh||
Kete Sidh Budh Nath kete kete Devi vesh||
Kete Dev Danav Mun kete kete ratan samund||
Ketiya khani ketiya bani kete paat narind||
Ketia surti sevak kete Nanak ant n ant||35||

Gyan khand meh gyan parchand||
Tithay naad binod kod anand||
Saram khand ki bani roop||
Tithay gharhat gharhiay bahut anoop||
Ta kiya galla kathiya na jahe||
Je ko kahe pichhay pachhotaye||
Tithay gharhiay surat mn budh||
Tithay gharhiay sura sidha ki sudh||36||

Karam khand kibani jor||
Tithay hor n koyi hor||
Tithay jodh mahabal soor||
Tin may Ram riha bharpur||
Tithay Sito Sita mehma mahay||
Ta key roop n kathaney jahe||
Na oh mareh n thagey jahe||
Jin kay Ram vassay mn mahe||
Tithay Bhagat vaseh ke lo||
Kareh anand sacha mn soye||
Sachkhand vassay Nirankar||
Kar kar vekhay nadar nihal||
Tithay khand mandal varbhand||
Je ko kathay ta ant n ant||
Tithay lo lo akaar||
Jiv jiv hukam tivay tiv kaar||
Vekhay vigsay kar vichar||
Nanak kathna karrha saar||37||

Jut pahara dhiraj suniyar||
Ahran mat Ved hathiyar||
Bhao khala agan tap tao||
Bhanda bhao Amrit tit dhal||
Gharhiay Shabad sachhi taksal||
Jin kao nadar karam tin kaar||
Nanak nadari nadar nihal||38||

Salok ||

Pavan Guru pani pitta mata dharat mahat||
Divas rrat doye dayi daya khelay sagal jagat||
Chagiayian burayianvachay dharam hadoor||
Karami aapo aapni key nerhay ke door||
Jini naam dhiayia gaye maskaat ghal||
Nanak te mukh ujjaleyketi chhutti naal||1||